Parlamentul României

 Fisa act

Modificat de

Ordonanta nr. 43/2002 
 
Promulgat prin

Decret nr. 335/2000 
 
A se vedea

Norma metodologica 2001 
 
Atacat prin

Decizie nr. 316/2005 
 
 
 Lege nr. 156/2000
din 26/07/2000


privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate


Publicat in MOF nr. 364 - 04/08/2000
 
Versiune consolidata in 07/11/2002
 

 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 04/08/2000


Actul a intrat in vigoare la data de 04 august 2000

 Tematici

Cetatenie
Raporturi de munca
Protectia muncii
 
 


  Parlamentul României adopta prezenta lege. 


  CAPITOLUL I
 Dispozitii generale 


  Art. 1. - Statul român asigura, în conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetatenilor români cu domiciliul în România care lucreaza în strainatate. 
  Art. 2. - Cetatenii români care lucreaza în strainatate si carora nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie, stabilite prin legile române si straine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte, daca se afla în urmatoarele situatii: 
  a) sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decât România; 
  b) sunt angajatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române; 
  c) sunt angajatii unor organizatii internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România; 
  d) sunt angajatii unor societati comerciale, persoane juridice române sau straine, care efectueaza activitati de transport international. 
  Art. 3. - (1) Guvernul României, prin autoritatile competente, va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri, întelegeri, tratate sau conventii cu autoritati publice similare din alte state, în vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor români cu domiciliul în România care lucreaza în tarile respective. 
  (2) Acordurile, întelegerile, tratatele sau conventiile încheiate potrivit alin. (1) vor avea la baza: 
  a) principiul egalitatii de tratament; 
  b) aplicarea clauzelor mai favorabile prevazute în legislatia româna, straina sau internationala la care România este parte. 
  (3) Prin acordurile, întelegerile, tratatele sau conventiile încheiate pe baza principiilor enumerate la alin. (2) se vor stabili cel putin: 
  a) nivelul salariului minim; 
  b) durata timpului de lucru si de odihna; 
  c) conditiile generale de munca, de protectie si de securitate a muncii; 
  d) asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale, precum si pentru cele care intervin în afara procesului muncii. 
  Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare, va depune diligentele necesare pentru ca, prin intermediul autoritatilor publice sau al organismelor straine competente, sa se asigure cetatenilor români prevazuti la art. 1: 
  a) respectarea pe durata angajarii a drepturilor prevazute la art. 3; 
  b) aplicarea masurilor de protectie a salariatilor, prevazute de legislatia statului respectiv; 
  c) solutionarea, potrivit legislatiei aplicabile statului respectiv, a unor eventuale litigii având ca obiect acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege. 


  CAPITOLUL II
 Agenti de ocupare a fortei de munca 

  Art. 5. - Pe teritoriul României pot desfasura, în conditiile prezentei legi, activitati de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate urmatoarele categorii de persoane juridice, daca au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca române în strainatate sau, pe lânga alte activitati, si pe cea de recrutare si plasare a fortei de munca române în strainatate, denumite în continuare agenti de ocupare a fortei de munca: 
  a) societatile comerciale cu sediul în România, cu capital român, cu participare straina sau cu capital integral strain, constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare; 
  b) filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare ale societatilor comerciale straine, autorizate sa functioneze în România potrivit art. 44 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 6. - Agentii de ocupare a fortei de munca presteaza servicii de mediere a angajarii cetatenilor români cu domiciliul în România care solicita sa lucreze pe baza ofertelor de locuri de munca transmise din strainatate de persoane juridice si fizice straine. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 7. - Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia sa pastreze secretul datelor personale ale lucratorilor solicitanti de locuri de munca în strainatate. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 8. - Agentii de ocupare a fortei de munca prevazuti la art. 5 pot presta servicii de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate numai dupa acreditarea lor de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Abrogat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 9. - Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca se efectueaza numai pe baza urmatoarelor documente justificative obligatorii: 
  a) actul constitutiv al societatii comerciale, respectiv autorizatia de exercitare a unei activitati independente; 
  b) dovada înmatricularii societatii comerciale în registrul comertului; 
  c) actele referitoare la spatiul si dotarile necesare pentru buna desfasurare a activitatii; 
  d) actele referitoare la numarul, structura si calificarea personalului; 
  e) memoriul justificativ din care sa rezulte posibilitatea organizarii unor banci de date privind cererea solicitantilor si oferta de locuri de munca în strainatate; 
  f) acte din care sa rezulte posibilitatea stabilirii de relatii cu parteneri de mediere straini; 
  g) situatia estimativa privind costul sau tariful serviciilor de mediere. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 
Atacat prin  Decizie nr. 316/2005 in data de 15 august 2005  
 
 

  Art. 10. - (1) Agentii de ocupare a fortei de munca, acreditati potrivit prezentei legi, pot efectua medierea angajarii cetatenilor români în strainatate numai pe baza contractelor încheiate cu angajatorii, persoane juridice sau persoane fizice straine, care contin oferte ferme de locuri de munca. 
  (2) Sunt considerate ferme ofertele de locuri de munca facute de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice straine, care cuprind urmatoarele elemente cu caracter minimal: 
  a) conditiile de angajare, de încetare a angajarii sau de reangajare, durata si natura angajarii; 
  b) functia, meseria sau categoria profesionala, tariful orar, salariul, sporurile, alocatiile, cazurile în care pot fi urmarite drepturile salariale, durata timpului de munca si de repaus, orele suplimentare, concediul de odihna platit, conditiile de munca, masuri de protectie si securitate a muncii; 
  c) datele de plata a salariului; 
  d) posibilitatea acordarii de indemnizatii pentru întretinerea familiei angajatului aflata în România si transferul salariului si al indemnizatiei în România; 
  e) acordarea de despagubiri angajatilor români în cazul accidentelor de munca si al bolilor profesionale; 
  f) obligatiile angajatilor români în strainatate; 
  g) conditiile de locuit, de cazare sau, dupa caz, de închiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei; 
  h) asigurarea formalitatilor, suportarea cheltuielilor si stabilirea conditiilor de transport din România în statul în care se asigura ofertele de locuri de munca si retur pentru angajatii români si membrii de familie care îi însotesc sau îi viziteaza; 
  i) fiscalitatea si alte contributii care greveaza asupra veniturilor angajatilor, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale. 
  (3) Nerespectarea de catre agentul de ocupare a fortei de munca a prevederilor alin. (1) si (2) cu ocazia medierii angajarii cetatenilor români în strainatate atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 


  Art. 11. - Agentii de ocupare a fortei de munca au obligatia de a asigura încheierea contractelor individuale de munca si în limba româna. 
  Art. 12. - (1) Agentul de ocupare a fortei de munca poate trimite în strainatate pentru prestarea de activitati si persoane încadrate de acesta cu contract individual de munca. 
  (2) În situatia prevazuta la alin. (1) agentul de ocupare a fortei de munca va încheia cu cetateanul român un act aditional la contractul individual de munca, în care vor fi prevazute drepturile si obligatiile reciproce, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2). 
  (3) Agentul de ocupare a fortei de munca si cetatenii români aflati în situatia prevazuta la alin. (1) au obligatia de a plati, în conditiile legii, contributiile la asigurarile sociale de stat, la asigurarile sociale de sanatate si la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, prevazute de lege, urmând sa beneficieze de prestatiile care se acorda în functie de aceste contributii. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Abrogat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 13. - Cetatenii români care lucreaza în strainatate pe baza contractelor prevazute la art. 10, neangajati cu contract individual de munca la agenti de ocupare a fortei de munca în România, vor beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor de somaj sau de sistemul asigurarilor sociale de stat daca, pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în strainatate, platesc organelor competente din România contributiile corespunzatoare. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 14. - Coordonarea si controlul activitatii de ocupare a fortei de munca în strainatate se realizeaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 

  Art. 15. - (1) În vederea aplicarii prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va avea urmatoarele atributii specifice: 
  a) acreditarea agentilor de ocupare a fortei de munca pentru desfasurarea activitatii de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate; 
  b) suspendarea sau retragerea acreditarii agentilor prevazuti la lit. a); 
  c) stabilirea situatiilor ce impun ca medierea angajarii cetatenilor români în strainatate sa se faca pe baza selectiei acestora; 
  d) cooperarea cu organismele, agentii, angajatorii, care au sediul sau, dupa caz, domiciliul în strainatate, în vederea cunoasterii legislatiei statului în care se asigura locuri de munca; 
  e) îndrumarea si controlarea activitatii agentilor de ocupare a fortei de munca. 
  (2) Criteriile, conditiile si procedurile pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice. 
 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Abrogat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 


  CAPITOLUL III
 Contraventii 

  Art. 16. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10 milioane lei la 15 milioane lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: 
  a) efectuarea de catre persoanele juridice sau persoanele fizice a activitatilor de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate cu încalcarea prevederilor art. 5, 6 si 8; 
  b) efectuarea de catre agentii de ocupare a fortei de munca a activitatilor de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate cu încalcarea prevederilor art. 10. 
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul din cadrul Inspectiei Muncii, împuternicit în acest sens. 
 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 


  CAPITOLUL IV
 Dispozitii finale 


  Art. 17. - În aplicarea dispozitiilor prezentei legi Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi supuse aprobarii prin hotarâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a acesteia. 
  Art. 18. - Dispozitiile din prezenta lege, referitoare la raspunderea contraventionala, se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

--------------------------------------------------------------------------------
  
Modificat de  articolul 1 din Ordonanta nr. 43/2002 in data de 05 august 2002  
 
 


  Art. 19. - Dispozitiile art. 13 se aplica si cetatenilor români care lucreaza în strainatate în baza unui contract individual de munca încheiat cu o persoana fizica sau juridica straina, aflat în executare la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 
  Art. 20. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga. 


  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. 


  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA 


  Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României. 


  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU 


  Bucuresti, 26 iulie 2000. 
  Nr. 156.