Ordonanta de urgenta nr. 136 din 22 septembrie 1999
pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999
privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din data: 23.09.1999


In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevazute in prezenta lege inspectoratele teritoriale de munca vor percepe un comision, stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile prevazute la art. 10, constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia.
(2) Pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca ale persoanelor care au incheiat contracte de asigurare, directiile generale de munca si protectie sociala vor percepe un comision de 0,75% calculat la venitul asigurat prevazut in contractul de asigurare.
(3) Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorat.
(4) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) si (2) se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda.
(5) Sumele reprezentand comisionul prevazut la alin. (1) se gestioneaza de catre Inspectia Muncii in regim extrabugetar, iar cele prevazute la alin. (2) se gestioneaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in regim extrabugetar. Sumele retinute se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
2. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control prevazute la art. 13 ori de a pune la dispozitie acestora documentele solicitate;
b) neintocmirea sau intocmirea defectuoasa a registrelor de evidenta a persoanelor care presteaza activitatea in baza unei conventii civile de prestari de servicii."
3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre inspectorii de munca."
4. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi stabilite, prin hotarare a Guvernului, conditiile in care, potrivit prevederilor art. 2 si 3, pot presta munca persoane care nu incheie contracte individuale de munca, precum si modul in care Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, Inspectia Muncii pot utiliza sumele reprezentand comisionul prevazut la art. 12."
Art. II. - (1) Denumirea "directia generala de munca si protectie sociala" prevazuta la art. 4 alin. (3), la art. 8, 9, 10, la art. 13 alin. (1), la art. 18 si 19 din Legea nr. 130/1999 se inlocuieste cu denumirea "inspectoratul teritorial de munca".
(2) Denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" prevazuta la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 se inlocuieste cu denumirea "Inspectia Muncii".
Art. III. - Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata, ulterior aprobarii ei de catre Parlament, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale, Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes
Bucuresti, 22 septembrie 1999
Nr. 136