Ordin nr. 352 din 7 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite


Ministrul muncii si solidaritatii sociale,


avand in vedere prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite,
in temeiul art. 7 si al art. 14 lit. D pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite prezentul ordin.


Art. 1. - Se aproba Normele de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucuresti, 7 mai 2001.
Nr. 352.
ANEXA
Norma
de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 261/2001
privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 7 iunie 2001

Art. 1. - Prezentele norme detaliaza din punct de vedere metodologic incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Art. 2. - (1) Determinarea prezentei radiatiilor ionizante ca noxa profesionala si a limitelor admisibile de expunere, precum si aprecierea expunerilor la acest tip de noxe se fac in conformitate cu prevederile normelor specifice pentru activitatile nucleare, elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(2) Avizul privind incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se va acorda de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare care, conform Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, controleaza aplicarea normelor prevazute la alin. (1).
(3) Intreaga documentatie impreuna cu avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare privind incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca, precum si listele cuprinzand personalul care lucreaza efectiv in aceste locuri de munca vor fi depuse de catre angajator la casele teritoriale de pensii.

Art. 3. - (1) In vederea utilizarii in mod eficient a intervalului de timp disponibil pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se recomanda urmatoarea ordine a efectuarii operatiunilor prevazute la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001:
a) nominalizarea locurilor de munca propuse sa fie incadrate in conditii deosebite.
Nominalizarea se va face de catre angajator, impreuna cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, dupa caz, impreuna cu reprezentantii salariatilor in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat;
b) efectuarea determinarilor de noxe profesionale.
Angajatorul va solicita efectuarea determinarilor pentru noxele profesionale susceptibile sa depaseasca limitele admisibile prevazute in Normele generale de protectie a muncii.
Institutiile abilitate sa execute aceste determinari sunt urmatoarele:
- directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
- clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;
- Inspectia Muncii, prin Centrul de monitorizare a unitatilor cu risc profesional;
- alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
La determinarile de noxe profesionale prezenta inspectorilor de munca este obligatorie. Procesul-verbal de constatare se va intocmi de catre inspectorul de munca in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme;
c) solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei a listei cuprinzand bolile profesionale inregistrate sau a listei cuprinzand rezultatele controlului medical cu raspunsul specific al organismului la noxa profesionala. Procedura privind efectuarea controlului medical pentru personalul care lucreaza in locurile de munca analizate pentru incadrarea in conditii deosebite este stabilita prin reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei;
d) evaluarea locurilor de munca in baza rezultatelor obtinute prin aplicarea cumulativa a criteriilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b) sau la art. 2 alin. (1) lit. a) si c) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001. Fisele de evaluare prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 261/2001 vor fi completate si semnate de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative si cu reprezentantul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta exista;
e) expertizarea tehnica a locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii, efectuata de catre angajator pe baza metodologiei elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii. Metodologia va fi pusa la dispozitie angajatorilor prin inspectoratele teritoriale de munca, contra cost. Expertiza tehnica se va efectua numai pentru locurile de munca care au indeplinit criteriile de incadrare in conditii deosebite. Rezultatul fiselor de expertiza tehnica se va concretiza intr-un program de masuri tehnice si organizatorice, esalonat pe cel mult 6 ani, in vederea eliminarii si/sau reducerii noxelor profesionale si a efectelor acestora. In functie de rezultatul expertizei tehnice angajatorul, impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, solicita incadrarea locului de munca in conditii deosebite, conform art. 7 sau 8 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001.
In sensul prezentelor norme, prin expertiza tehnica de protectie a muncii se intelege analiza locurilor de munca din punct de vedere al masurilor tehnice si organizatorice aplicate de angajatori in conformitate cu prevederile legale privind protectia muncii;
f) avizul inspectoratului teritorial de munca pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.
(2) Avizul prevazut la alin. (1) lit. f) va fi solicitat de catre angajator pe baza urmatoarelor documente:
a) buletinul de determinari ale noxelor profesionale;
b) procesul-verbal cuprinzand constatarile inspectoratului teritorial de munca;
c) lista cuprinzand bolile profesionale si analiza de corelatie sau sinteza supravegherii medicale specifice riscului de afectare a starii de sanatate;
d) fisa de evaluare prevazuta in anexa nr. 2 sau 3 la Hotararea Guvernului nr. 261/2001;
e) fisele de expertizare tehnica din punct de vedere al protectiei muncii, insotite de programul de masuri;
f) propunerea de incadrare a locului de munca in conditii deosebite, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.
(3) In urma analizarii dosarului si a verificarii conformitatii rezultatelor expertizei tehnice, precum si a programului de masuri cu prevederile legale privind protectia muncii, inspectoratul teritorial de munca acorda avizul sau respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia. Formularul de acordare a avizului inspectoratului teritorial de munca se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme. In cazul in care se acorda avizul, propunerea prevazuta la alin. (2) lit. f) devine anexa la aviz.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1
la norme
INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ..........
PROCES-VERBAL
nr. ...../.........
Subsemnatul .........................................., inspector de munca la Inspectoratul teritorial de munca, posesor al legitimatiei nr. ........, in baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, ale Hotararii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, in urma solicitarii unitatii ........... cu nr. ............ din ..........., inregistrata la Inspectoratul teritorial de munca ............. sub nr. ........ din ............, in perioada ............................. am verificat documentatia si situatia din teren, constatand urmatoarele: Unitatea a fost inregistrata la registrul comertului cu nr. ................, avand codul fiscal nr. ............., si este cu capital: ------- de stat ------- ------- privat ------- ------- mixt ------- are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de munca la care se solicita incadrarea in conditii deosebite,
--------------------------------------- --------------------------------------- are sediul in localitatea ......................, str. ......................... nr. ....... si isi desfasoara activitatea efectiva in localitatea ............., str. ................. nr. ........ . In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 261/2001, cu ocazia verificarii pentru acordarea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite s-a urmarit respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, a Normelor specifice de securitate a muncii si a altor reglementari in domeniu. Locurile de munca pentru care s-au efectuat determinarile de noxe sunt urmatoarele:
-
-
-
-
-
-
Determinarile de noxe s-au efectuat in prezenta persoanei (persoanelor) desemnate de conducerea unitatii (numele, prenumele si functia):
..................................... .....................................
Concluzii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care:
- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de munca ......................
- un exemplar pentru unitatea care solicita avizul de incadrare a locurilor
de munca in conditii deosebite .....................................
Inspector de munca, Conducatorul unitatii,
........................... ...........................
(semnatura) (semnatura)
Inregistrat la unitate sub nr. ....................
ANEXA Nr. 2
la norme
PROPUNERE
de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
-----------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | Avizul se solicita in conformitate cu: |
| | | | |-----------------------------------------------------|
| | | | | art. 7 din | art. 8 din |
|Nr. | Sectia | Locul | Meseria | Hotararea Guvernului | Hotararea Guvernului |
|crt.|(atelierul)|de munca|(functia)| nr. 261/2001 (au fost | nr. 261/2001 (s-au |
| | | | | luate toate masurile |stabilit masuri tehnico-|
| | | | | tehnico-organizatorice | organizatorice pentru |
| | | | |de normalizare a conditiilor|normalizarea conditiilor|
| | | | | de munca) | de munca) |
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
|----+-----------+--------+---------+----------------------------+------------------------|
-----------------------------------------------------------------------------------------
Angajator, Reprezentantul sindical, Reprezentantul salariatilor,
.................. .................. ..................
ANEXA Nr. 3
la norme
INSPECTIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA .............

AVIZ
pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite
nr. ........../.............
In baza art. 19 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se avizeaza incadrarea in conditii deosebite a locurilor de munca din cadrul unitatii ...................., cu sediul in localitatea ......................., str. .................... nr. ............., sectorul/judetul ................, inregistrata la registrul comertului cu nr. ........., codul fiscal nr. ......., prevazute in anexa la prezentul aviz.

Valabil pana la data de .......................... .

Inspector-sef,
...........................
Data eliberarii
Ziua ................. luna ............ anul .......