ORDINUL nr.86
din 22 februarie 2002 Secretarul de Stat la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 
în temeiul art.8 lit.a) din Hotarârea Guvernului nr.4/1999, cu modificarile si completarile ulterioare privind Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 
având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

emite urmatorul	 ordin


Articol unic - Se aproba Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere, prezentata în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Presedinte Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca

Ioan Cindrea
ANEXA


PROCEDURA DE ELABORARE, CONTINUTUL SI MONITORIZAREA PLANULUI INDIVIDUAL DE MEDIERE


	Prezenta procedura privind elaborarea, continutul si monitorizarea Planului individual de mediere, denumita în continuare procedura, reglementeaza punerea în aplicare a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, numita în continuare lege.

Art.1. - Planul individual de mediere, numit în continuare plan, se întocmeste pentru fiecare persoana în cautarea unui loc de munca înregistrata la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti, numita în continuare agentie.
	Art.2. - Scopul pentru care se întocmeste planul este ocuparea persoanei în cautarea unui loc de munca prin realizarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
	Art.3. - Planul contine toate actiunile care au drept scop ocuparea persoanei în cautarea unui loc de munca.
	Art.4. - Planul cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele capitole:
a)	ofertele de locuri de munca puse la dispozitia persoanei în cautarea unui loc de munca;
b)	cursurile de formare profesionala stabilite pentru persoana în cautarea unui loc de munca în vederea cresterii si diversificarii competentelor sale profesionale si ocuparii unui loc de munca;
c)	alte actiuni intreprinse pentru cresterea sanselor de ocupare;
d)	vize lunare din carnetul de evidenta;
e)	observatiile functionarului public cu privire la actiunile de mediere intreprinse. 
	 Art.5. - La capitolul “Loc de munca oferit”, pentru fiecare oferta de loc de munca se înregistreaza:
a)	locul de munca oferit, care este în concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si interesele persoanei în cautarea unui loc de munca;
b)	numarul ofertei de loc de munca;
c)	codul ocupatiei/meseriei/specialitatii din Clasificarea Ocupatiilor din România;
d)	denumirea angajatorului;
e)	codul fiscal al angajatorului;
f)	domeniul de activitate conform cod CAEN;
g)	data la care i s-a oferit locul de munca;
h)	semnatura persoanei în cautarea unui loc de munca;
i)	semnatura functionarului public care a facut înregistrarea;
j)	rezultatul actiunii, care se va completa la data la care exista confirmarea rezultatului medierii: “încadrat”, “neîncadrat”, “refuz loc de munca”.
Art.6. - La capitolul “Cursuri de formare” se înregistreaza:
a)	ocupatia/meseria/specialitatea pentru care se organizeaza cursul la care se înscrie persoana în cautarea unui loc de munca;
b)	tipul cursului de formare: “cu încadrare în munca”, “în întâmpinarea pietei muncii”;
c)	codul ocupatiei/meseriei/specialitatii din Clasificarea Ocupatiilor din România;
d)	rezultatul actiunii: “ absolvent”, “încadrat”, “neîncadrat”, “refuz curs”
e)	semnatura functionarului public care a facut înregistrarea.
 	Art.7. - (1) În cazul în care persoana în cautarea unui loc de munca refuza nejustificat locul de munca sau cursul de formare recomandat si stabilit de functionarul public, va da o declaratie pe proprie raspundere de refuz, în fata a doi martori. 
    (2) Cei doi martori prevazuti la alin.(1) vor prezenta actele de identitate, urmând ca functionarul public sa consemneze pe declaratia pe proprie raspundere datele de identificare ale acestora.
Art.8. - La capitolul “Alte actiuni”, functionarul public are obligatia sa evidentieze în plan orice alta actiune prevazuta de lege pentru cresterea sanselor de ocupare a persoanei în cautarea unui loc de munca:
a)	informare si consiliere profesionala;
b)	consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
c)	participare la bursa locurilor de munca;
d)	accesare a Serviciului Electronic de Mediere a Muncii-SEMM.
Art.9. - Pentru somerii indemnizati, la capitolul “Vize”, sunt înregistrate datele vizelor lunare aplicate si în carnetul de evidenta
Art.10. - (1) Pentru somerii neindemnizati, la capitolul “Vize”, sunt înregistrate datele la care acestia se prezinta la agentie pentru a solicita ocuparea unui loc de munca.
(2) În cazul în care, în urma serviciilor de mediere oferite, somerul neindemnizat nu poate fi încadrat în munca, acestuia i se elibereaza, daca este cazul, adeverinta pentru obtinerea drepturilor prevazute în Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, în conditiile stabilite de aceasta lege.	
Art.11. - La data prezentarii la viza, functionarul public va informa somerul despre oportunitatile ivite pe piata muncii, de la data ultimei prezentari la agentie.
Art.12. - Functionarul public va face evaluari periodice, cel putin la intervale de 6 luni, pentru a aprecia efectul actiunilor propuse în plan.
Art.13. - Concluziile evaluarilor periodice se consemneaza la capitolul “Observatii” si vor face referire la: 
a)	sansele de reintegrare pe piata muncii; 
b)	gradul de interes manifestat la recomandarile facute de functionarul public;
c)	motivul eventualului abandon al cursului de formare la care a fost înscris;
d)	orice observatie utila actiunii de mediere.
Art.14. - Pe baza evaluarii se va proceda la reorientarea catre alte actiuni al caror scop este cresterea sanselor de ocupare a persoanei în cautarea unui loc de munca .
Art.15. - Planul individual de mediere este prezentat în anexa nr.1. 


Anexa nr. 1la procedura

Agentia Judeteana /Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca ___________________	cod judet/sector _____
Agentia Locala(AL)/Punct Teritorial de lucru (PTL)__________________________cod AL/PTL________


Numar dosar :  ______________________________________
Nume si prenume:__________________________________________
CNP: ________________________________________

PLAN INDIVIDUAL DE MEDIERE

Nr. crt.	Recomandari, actiuni în sprijinul solicitantului de loc de munca	Rezultatul Încadr. Neînc. Refuz.	Data completarii	Semnat somer	Functionar public
1.	Loc de munca oferit	Nr. oferta LM	Cod COR	Angajator	Cod fiscal	CAEN				
										
										
										
										
										
										

2	Cursuri de formare	Tip curs	Cod COR	Rezultat actiune	Semnatura
				Absolvent	Încadrat	Neîncadrat	Refuz curs	
								
								
								
								
								
								

3	Alte actiuni
	
	
	
	
	
	
	

4	Vize
					
					

5	Observatii