Hotarare nr. 676 din 19 iulie 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 30 iulie 2001


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 19 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, pana la data de 31 decembrie 2001."

2.
Anexa nr. 1, litera B - Institutii care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale - se completeaza, dupa litera a), cu literele a1) si a2) cu urmatorul cuprins:
"a1) Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii;
a2) institutele de sanatate publica din Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara;"

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 19 iulie 2001.
Nr. 676