Hotarare nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 03/06/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, fabricate in tara sau importate.

   (2) Sunt incluse in domeniul de aplicare al prezentei hotarari dispozitivele de securitate, dispozitivele de control si dispozitivele de reglare destinate utilizarii in afara atmosferelor potential explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la functionarea in conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare in ceea ce priveste riscurile de explozie.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

   A. echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive:

   a) echipamente - masini, aparatura, dispozitive fixe sau mobile, componente de control si instrumentatia din acestea si sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau impreuna, sunt destinate generarii, transferului, stocarii, masurarii, controlului si transformarii energiei si/sau prelucrarii materialelor si care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potentiale de aprindere;

   b) sisteme protectoare - dispozitive, altele decat componentele echipamentului definit mai sus, care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente si/sau limitarii domeniului efectiv al unei explozii si care sunt introduse pe piata separat pentru utilizare ca sisteme autonome;

   c) componente - orice piesa esentiala pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare, dar care nu are o functie autonoma;

   B. atmosfere explozive - amestecul cu aer, in conditii atmosferice, al substantelor inflamabile sub forma de gaze, vapori, ceata sau pulberi in care, dupa ce s-a produs aprinderea, combustia se propaga in intregul amestec nears;

   C. atmosfera potential exploziva - o atmosfera care poate deveni exploziva datorita conditiilor locale si operationale;

   D. grupe si categorii de echipamente:

   a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizarii in partile subterane ale minelor si la acele partiale instalatiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi expuse la grizu si/sau la pulberi combustibile;

   b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizarii in alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.

Categoriile de echipamente care definesc nivelurile de protectie necesare sunt prevazute in anexa nr. 1.

Echipamentele si sistemele protectoare pot fi destinate numai unei anumite atmosfere explozive; in acest caz, acestea trebuie sa fie marcate corespunzator;

   E. utilizare destinata - folosirea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) in conformitate cu grupa si categoria echipamentelor si cu toate informatiile furnizate de producator, care sunt necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor.

   (2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:

   a) dispozitivelor medicale destinate utilizarii intr-un mediu medical;

   b) echipamentelor si sistemelor protectoare la care pericolul de explozie rezulta exclusiv din prezenta substantelor explozive sau a substantelor chimice instabile;

   c) echipamentelor destinate utilizarii in medii casnice si necomerciale in care atmosferele potential explozive pot fi create doar rareori, numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil;

   d) echipamentelor individuale de protectie reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

   e) navelor maritime si unitatilor de platforme maritime mobile impreuna cu echipamentele de la bordul acestora;

   f) mijloacelor de transport, adica vehiculelor si remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum si mijloacelor de transport, destinate transportului de bunuri pe cale aeriana, rutiera, feroviara sau pe apa. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizarii intr-o atmosfera potential exploziva;

   g) armelor, munitiilor sau materialelor de razboi.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL II
Conditii de introducere pe piata

   Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) numai daca nu pericliteaza securitatea si sanatatea persoanelor sau, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci cand sunt corespunzator instalate, intretinute si utilizate conform destinatiei lor.

   (2) Autoritatile competente pot emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor, in special a angajatilor care utilizeaza echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2). Respectivele reglementari nu pot aduce modificari echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) care sa contravina prevederilor prezentei hotarari.

   (3) Cu ocazia targurilor, expozitiilor, demonstratiilor si altora asemenea, echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari, pot fi prezentate cu conditia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare si dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari si nu pot fi puse in vanzare pana cand nu sunt aduse in stare de conformitate de producator sau de reprezentantul sau autorizat. In timpul demonstratiilor se vor lua masuri de securitate corespunzatoare pentru a se asigura protectia persoanelor.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 5. - (1) Echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa satisfaca cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute in anexa nr. 2, care le sunt aplicabile tinandu-se seama de utilizarea destinata.

   (2) Se considera ca sunt respectate toate prevederile prezentei hotarari, inclusiv procedurile relevante pentru evaluarea conformitatii cuprinse in cap. III, daca:

   a) echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) poarta marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, prevazut la art. 12, si sunt insotite de declaratia de conformitate EC, prevazuta in anexa nr. 10;

   b) componentele prevazute la art. 6 alin. (2) sunt insotite de atestatul scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3).

   Art. 6. - (1) Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a echipamentelor si sistemelor protectoare sau a dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care sunt conforme prevederilor prezentei hotarari, nu pot fi interzise, restrictionate sau impiedicate.

   (2) Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a componentelor care sunt insotite de un atestat scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3) si care sunt destinate sa fie incorporate in echipamente sau in sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite in prezenta hotarare, nu pot fi interzise, restrictionate sau impiedicate.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 7. - (1) In cazul in care standardele romane si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprind una sau mai multe dintre cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, se presupune ca echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevazute la art. 6 alin. (2), construite in conformitate cu standardele respective, sunt in conformitate cu cerintele pentru sanatate si securitate aplicabile.

   (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va actualiza periodic lista standardelor romane care adopta standardele prevazute la alin. (1), lista care se aproba prin ordin al ministrului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (3) In absenta standardelor prevazute la alin. (1), lista standardelor si specificatiile tehnice nationale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzatoare a cerintelor esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute in anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (4) In situatia in care se constata ca un standard prevazut la alin. (1) nu satisface in totalitate cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei instiinteaza Comitetul de pe langa Comisia Europeana. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul de pe langa Comisia Europeana, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.587 /2002 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana.

   (5) Autoritatea competenta va desemna un reprezentant in vederea participarii la Comitetul de pe langa Comisia Europeana pentru dezbaterea problemelor care pot aparea la implementarea Directivei 94/9/EC.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 8. - (1) In cazul in care organul de control prevazut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt folosite in conformitate cu utilizarea destinata, pot periclita securitatea persoanelor sau, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune masuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea in functiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulatie.

   (2) Organul de control informeaza in scris Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra masurilor luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si in special daca neconformitatea se datoreaza:

   a) nerespectarii cerintelor esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1);

   b) aplicarii necorespunzatoare a standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);

   c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevazute la art. 7 alin. (1).

   (3) In cazul in care un echipament, un sistem protector sau un dispozitiv prevazut la art. 1 alin. (2), care nu este conform, poarta marcajul CE, organul de control trebuie sa ia masurile corespunzatoare impotriva persoanei si/sau persoanelor care au aplicat marcajul si trebuie sa informeze Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei asupra deciziei luate.

   (4) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va informa Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la masurile luate in baza prevederilor alin. (2) si (3).

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL III
Proceduri pentru evaluarea conformitatii

   Art. 9. - (1) Procedurile pentru evaluarea conformitatii echipamentelor, inclusiv, daca este necesar, a dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa tina seama de urmatoarele:

   A. Echipamente grupele I si II, categoriile M1 si 1

Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevazuta in anexa nr. 3, impreuna cu:

   a) procedura referitoare la asigurarea calitatii productiei, prevazuta in anexa nr. 4; sau

   b) procedura referitoare la verificarea produsului, prevazuta in anexa nr. 5.

   B. Echipamente grupele I si II, categoriile M2 si 2

   a) Pentru a aplica marcajul CE, in cazul motoarelor cu combustie interna si al echipamentelor electrice din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevazuta in anexa nr. 3, impreuna cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevazuta in anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitatii produsului, prevazuta in anexa nr. 7.

   b) Pentru a aplica marcajul CE, in cazul altor echipamente din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8, si sa inainteze documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care trebuie sa confirme primirea ei indata ce este posibil si sa o retina.

   C. Echipamente grupa II, categoria 3

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie, pentru a aplica marcajul CE, sa urmeze procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8.

   D. Echipamente grupele I si II

Pe langa procedurile prevazute la lit. A, B si C, producatorul sau reprezentantul sau autorizat poate, de asemenea, pentru a aplica marcajul CE, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitatii de produs, prevazuta in anexa nr. 9.

   (2) Prevederile alin. (1) lit. A sau D se aplica pentru evaluarea conformitatii sistemelor protectoare autonome.

   (3) Procedurile prevazute la alin. (1) trebuie aplicate referitor la componentele prevazute la art. 6 alin. (2), cu exceptia aplicarii marcajului CE. Trebuie emis un atestat scris de conformitate de catre producator sau reprezentantul sau autorizat, declarand conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotarari care se refera la ele si enuntand caracteristicile lor si cum trebuie sa fie ele incorporate in echipamente sau in sisteme protectoare pentru a ajuta conformarea cu cerintele esentiale pentru sanatate si securitate aplicabile echipamentelor sau sistemelor protectoare complete.

   (4) In plus, pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat poate urma procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevazute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2.

   (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pe baza unei solicitari justificate, poate autoriza introducerea pe piata si/sau punerea in functiune pe teritoriul Romaniei a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor individuale prevazute la art. 1 alin. (2), in legatura cu care nu s-au aplicat procedurile prevazute la alineatele anterioare si a caror utilizare este in interesul protectiei.

   (6) Documentele si corespondenta privind procedurile prevazute la alin. (1)-(5) trebuie redactate, dupa caz, in limba romana sau in una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene in care se aplica procedurile respective ori intr-o limba acceptata de organismul notificat.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 10. - (1) In cazul in care echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) le sunt aplicabile si alte reglementari care se refera la alte aspecte si care prevad, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevazut la art. 12, acesta trebuie sa indice si conformitatea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) cu dispozitiile acelor reglementari.

   (2) Atunci cand una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, intr-o perioada tranzitorie, alegerea regimului de aplicare, marcajul CE trebuie sa indice conformitatea numai cu dispozitiile reglementarilor aplicate de producator. In acest caz, in documentele, in notele sau instructiunile cerute de aceste reglementari si care insotesc echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie incluse referiri la reglementarile aplicate.

CAPITOLUL IV
Organisme notificate

   Art. 11. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei aplica la evaluarea organismelor care urmeaza a fi notificate criteriile minime prevazute in anexa nr. 11. Se considera ca organismele respective indeplinesc criteriile de evaluare stabilite in anexa nr. 11, daca satisfac conditiile prevazute in standardele armonizate relevante.

   (2) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei notifica la Comisia Europeana si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute la art. 9 si 10, impreuna cu sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate sa le indeplineasca si numarul de identificare alocat acestora anterior de catre Comisia Europeana.

   (3) Lista organismelor notificate si numarul de identificare alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizeaza permanent.

   (4) In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 11, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei retrage notificarea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL V
Marcajul de conformitate CE

   Art. 12. - (1) Marcajul de conformitate CE este format din initialele "CE", conform graficii modelului prevazut in anexa nr. 10. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului notificat, in situatia in care un asemenea organism este implicat in etapa de control a productiei.

   (2) Marcajul CE se aplica in mod distinct, vizibil, lizibil si durabil, pe echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), in plus fata de prevederile pct. 1.0.5 din anexa nr. 2.

   (3) Aplicarea pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) a marcajelor care pot induce in eroare tertii in ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE este interzisa. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.

   Art. 13. - (1) In cazul in care organul de control stabileste ca marcajul CE a fost aplicat in mod incorect, producatorul sau reprezentantul sau autorizat, fara a prejudicia prevederile art. 8, este obligat sa aduca produsul in conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari.

   (2) In cazul in care organul de control constata ca neconformitatea prevazuta la alin. (1) persista, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piata a produsului respectiv ori sa asigure retragerea acestuia de pe piata, in conformitate cu prevederile art. 8.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

CAPITOLUL VI
Supravegherea pietei, raspunderi si sanctiuni

   Art. 14. - Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 15. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

   a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata si/sau interzicerea utilizarii si a introducerii pe piata si/sau a punerii in functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), neconforme;

   b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul sau autorizat pentru eliminarea neconformitatilor;

   c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea introducerii pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect;

   d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS.

   (2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile ulterioare.

   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectiei Muncii.

   Art. 16. - (1) Orice masura a Inspectiei Muncii luata in baza prezentei hotarari, din care rezulta sanctiuni, restrictionarea, interzicerea introducerii pe piata si/sau a punerii in functiune ori necesitatea retragerii de pe piata a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), trebuie sa mentioneze motivarea in fapt si in drept a deciziei in conditiile prezentei hotarari si va fi adusa la cunostinta Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

   (2) Masura se aduce la cunostinta celui sanctionat, intr-un interval de 72 de ore, precizandu-se calea de contestatie legala, termenul si organul competent sa solutioneze contestatia.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 17. - Partile implicate in aplicarea acestei hotarari sunt obligate sa respecte confidentialitatea in ceea ce priveste toate informatiile obtinute in procesul de desfasurare a sarcinilor lor. Aceasta prevedere nu afecteaza obligatiile Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale organismelor notificate in ceea ce priveste informarea reciproca si difuzarea avertizarilor.

   Art. 18. - (1) Prevederile art. 11 alin. (1), (2) si (4) se aplica la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale intre Romania si Uniunea Europeana, care include domeniul atmosfere potential explozive, denumit in continuare PECA, sau la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care un astfel de protocol nu este incheiat.

   (2) Prevederile art. 7 alin. (4) si ale art. 8 alin. (4) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 19. - (1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA sau pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care un astfel de protocol nu este incheiat, se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune in Romania si a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2), precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), insotite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 .

   (2) In situatia in care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare de catre organisme recunoscute si aprobate conform prevederilor alin. (6), producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CS si sa emita declaratia CS de conformitate.

   (3) In situatia in care evaluarea conformitatii componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare, producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa emita atestatul scris de conformitate.

   (4) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica identic si pentru marcajul CS.

   (5) Pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) nu se poate aplica decat unul dintre marcajele prevazute de prezenta hotarare.

   (6) Pana la termenele prevazute la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei recunoaste si aproba organisme de certificare la nivel national.

   (7) Recunoasterea si aprobarea prevazute la alin. (6) se realizeaza avandu-se in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 11, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   (8) Lista cuprinzand organismele prevazute la alin. (6) si sarcinile specifice pe care acestea trebuie sa le indeplineasca se aproba si se actualizeaza ori de cate ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In acest ordin se va mentiona pentru fiecare organism numarul de identificare alocat anterior de Ministerul Economiei si Comertului la solicitarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 20. - (1) Responsabilitatile producatorului sau reprezentantului sau autorizat in legatura cu echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE.

   (2) Masurile prevazute la art. 16 se aplica si in cazul echipamentelor, sistemelor protectoare, dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) si componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS sau, dupa caz, cu atestat scris de conformitate.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), in baza legislatiei in vigoare la data publicarii prezentei hotarari, isi mentin valabilitatea pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de data intrarii in vigoare a PECA, ori pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in situatia in care acest protocol nu este incheiat.

   (2) Pentru echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), pentru care au fost emise certificate valabile in conditiile prevazute la alin. (1), producatorii aplica marcajul CS.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

   Art. 22. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune numai a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt insotite de declaratia EC de conformitate, precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), insotite de atestatul scris de conformitate.

   Art. 23. - Anexele nr. 1-11 *) fac parte integranta din prezenta hotarare.

   Art. 24. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare.

   Art. 25. - Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 94/9/EC cu privire la echipamentele si sistemele protectoare destinate a fi utilizate in atmosfere potential explozive.

__________

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse in facsimil.

Modificat de Hotarare nr. 461 din 05/04/2006 Articolul 1 la 04/05/2006

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 752.

   ANEXA Nr. 1

CRITERII PENTRU DETERMINAREA CLASIFICARII
GRUPELOR DE ECHIPAMENTE IN CATEGORII

   1. Echipamente grupa I

   (a) Categoria M1 cuprinde echipamente proiectate si, daca e necesar, echipate cu mijloace de protectie speciale suplimentare pentru a fi capabile sa functioneze in conformitate cu parametri de functionare stabiliti de producator si care sa asigure un nivel foarte inalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate in partile subterane ale minelor ca si in acele parti ale instalatiilor de suprafata ale acestor mine periclitate de grizu si/sau pulberi combustibile.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa ramana functionale, chiar si in eventualitatea unor rare incidente care se refera la echipamente, cu o atmosfera exploziva prezenta si sunt caracterizate prin mijloace de protectie astfel incat:

   - in cazul defectarii unui mijloc de protectie cel putin un al doilea mijloc independent asigura nivelul de protectie cerut, sau

   - nivelul de protectie cerut este asigurat in cazul a doua defecte care apar independent unul de altul.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa se conformeze cerintelor suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.0.1.

   (b) Categoria M2 cuprinde echipamente proiectate sa fie capabile sa functioneze in conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel inalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate in partile subterane ale minelor ca si in acele parti ale instalatiilor de suprafata ale acestor mine la care este probabila periclitarea prin grizu si/sau pulberi combustibile.

Aceste echipamente sunt destinate sa fie intrerupte de la alimentarea cu energie in eventualitatea unei atmosfere explozive.

Mijloacele de protectie referitoare la echipamente din aceasta categorie asigura nivelul necesar de protectie pe durata functionarii normale si de asemenea in cazul conditiilor mai severe de functionare, in special acele rezultate de la manipularea brutala si conditii schimbatoare de mediu ambiant

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.0.2.

   2. Echipamente grupa II

   (a) Categoria 1 cuprinde echipamente proiectate sa fie capabile sa functioneze in conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel foarte inalt de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate pentru utilizare in mediile in care atmosferele explozive cauzate de amestecuri de aer si gaze, vapori sau ceata sau amestecuri aer/pulberi sunt prezente continuu, pentru perioade lungi sau in mod frecvent.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa asigure nivelul de protectie cerut, chiar si in cazul unor incidente rare referitoare la echipamente si sunt caracterizate prin asemenea mijloace de protectie incat:

   - in cazul defectarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent asigura nivelul de protectie cerut, sau

   - nivelul de protectie cerut este asigurat in cazul producerii a doua defecte independente unul de altul.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.1.

   (b) Categoria 2 cuprinde echipamente proiectate pentru a fi capabile sa functioneze in conformitate cu parametri functionali stabiliti de producator si sa asigure un nivel de protectie inalt.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate in medii in care sunt probabile sa apara ocazional atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi.

Mijloacele de protectie referitoare la echipamente din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protectie, chiar si in cazul deranjamentelor care apar frecvent sau defecte la echipamente care trebuie luate in considerare in mod normal.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.2.

   (c) Categoria 3 cuprinde echipamente proiectate astfel incat sa fie capabile sa functioneze in conformitate cu parametri de functionare stabiliti de producator si sa asigure un nivel normal de protectie.

Echipamentele din aceasta categorie sunt destinate sa fie utilizate in medii in care este improbabil sa apara atmosfere explozive, cauzate de gaze, vapori, ceata sau amestecuri de aer/pulberi sau, daca acestea apar, sunt probabile sa apara rar si numai pe o perioada scurta.

Echipamentele din aceasta categorie asigura nivelul cerut de protectie pe durata functionarii normale.

Echipamentele din aceasta categorie trebuie sa fie conform cu cerintele suplimentare prevazute la anexa nr. 2, pct. 2.3.

   ANEXA Nr. 2

CERINTE ESENTIALE PENTRU SANATATE SI SECURITATE REFERITOARE
LA PROIECTAREA SI CONSTRUCTIA ECHIPAMENTELOR SI SISTEMELOR PROTECTOARE
DESTINATE UTILIZARII IN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

Observatii preliminare

   A. Cunostintele tehnologice, care se pot schimba rapid, trebuie luate in considerare pe cat posibil si trebuie utilizate imediat.

   B. Pentru dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) cerintele esentiale trebuie sa se aplice numai in masura in care ele sunt necesare pentru securitate si pentru functionare si operare sigura si fiabila a acestor dispozitive in raport cu riscurile de explozie.

   1. CERINTE COMUNE PENTRU ECHIPAMENTE SI SISTEME PROTECTOARE

   1.0. CERINTE GENERALE

   1.0.1. Principiile securitatii integrate la explozie

Echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive trebuie sa fie proiectate din punctul de vedere al securitatii integrate la explozie.

In acest sens, producatorul trebuie sa ia masuri:

   - in primul rand, daca e posibil, sa previna formarea atmosferelor explozive care pot fi produse sau eliberate de insasi echipamentele si sistemele protectoare,

   - sa previna aprinderea atmosferelor explozive, luand in considerare natura fiecarei surse electrice si neelectrice de aprindere,

   - in cazul in care totusi ar putea apare o explozie, care ar fi posibil sa puna in pericol direct sau indirect persoane si, dupa caz, animale domestice sau bunurile, sa o opreasca imediat si/sau sa limiteze dezvoltarea flacarilor de explozie si a presiunilor de explozie pana la un nivel suficient de securitate.

   1.0.2. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie proiectate si fabricate dupa o riguroasa analiza a defectelor posibile de functionare pentru a se impiedica, pe cat posibil, situatiile periculoase.

Trebuie luata in considerare orice utilizare gresita care poate fi anticipata in mod rezonabil.

   1.0.3. Conditii speciale de verificare si intretinere

Echipamentele si sistemele protectoare supuse unor conditii speciale de verificare si intretinere trebuie proiectate si construite avand in vedere asemenea conditii.

   1.0.4. Conditii de mediu inconjurator

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite incat sa fie capabile sa faca fata la conditiile prezente sau previzibile de mediu inconjurator.

   1.0.5. Marcare

Toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie marcate lizibil si rezistent cu urmatoarele caracteristici minime:

   - numele si adresa producatorului,

   - marcajul CE (a se vedea anexa nr. 10, pct. A),

   - identificarea seriilor sau tipului,

   - numarul de serie, daca e cazul,

   - anul de fabricatie,

   - marcajul specific, al protectiei la explozie [Ex] urmat de simbolul grupei si categoriei echipamentului,

   - pentru echipamente-grupa II, litera "G", (privind atmosferele explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata) si/sau litera "D" (privind atmosferele explozive cauzate de pulberi).

In plus, cand este necesar, ele trebuie de asemenea marcate cu toate informatiile esentiale pentru utilizarea lor in conditii de securitate.

   1.0.6. Instructiuni

   (a) Toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie insotite de instructiuni, care sa includa cel putin urmatoarele detalii:

? recapitulare a informatiilor cu care este marcat echipamentul sau sistemul protector, cu exceptia numarului de serie (a se vedea pct. 1.0.5), impreuna cu orice informatie suplimentara corespunzatoare pentru a se facilita intretinerea (de exemplu adresa importatorului, reparatorului, etc);

? instructiuni pentru securitate:

   - punere in functiune,

   - utilizare,

   - asamblare si dezasamblare,

   - intretinere (reparatii de intretinere si de urgenta),

   - instalare,

   - reglare,

   - atunci cand e necesar, indicarea ariilor de pericol in fata dispozitivelor de descarcare a presiunii,

   - atunci cand e necesar, instructiuni de instruire;

? detalii care permit luarea unor decizii fara nici un dubiu pentru ca sa se stabileasca daca un echipament anume dintr-o categorie specifica sau un sistem protector poate fi utilizat in siguranta in aria destinata in conditiile de functionare anticipate;

? parametri electrici si de presiune, temperaturi maxime de suprafata si alte valori limita;

? atunci cand e necesar, conditii speciale de utilizare, inclusiv detalii pentru greseli posibile care pot sa apara dupa cum arata experienta;

? atunci cand e necesar, caracteristicile esentiale ale uneltelor care pot fi montate la echipamente sau sisteme protectoare.

   (b) Instructiunile trebuie redactate in una din limbile Uniunii Europene sau, dupa caz, in limba romana de catre producator sau reprezentantul sau autorizat.

La punerea in functiune, toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie insotite de o traducere a instructiunilor in limba sau limbile oficiale a (ale) tarii in care urmeaza sa fie folosit echipamentul si sistemul protector si de instructiunile in limba originala.

Aceasta traducere trebuie sa fie facuta de catre producator sau reprezentantul sau autorizat sau de persoana care introduce pe piata echipamentul sau sistemul protector.

Prin derogare de la aceasta cerinta, instructiunile de intretinere pentru utilizare de catre personalul de specialitate angajat de producator sau reprezentantul sau autorizat pot fi redactate si in limba inteleasa de catre acest personal.

   (c) Instructiunile trebuie sa contina desenele si schemele necesare pentru punere in functiune, intretinere, inspectie, verificarea functionarii corecte si, unde e cazul, repararea echipamentului sau sistemului protector, impreuna cu toate instructiunile utile, in special cu privire la securitate.

   (d) Toata documentatia care descrie echipamentul sau sistemul protector nu trebuie sa contrazica instructiunile cu privire la aspectele de securitate.

   1.1. Alegerea materialelor

   1.1.1. Materialele utilizate pentru constructia echipamentelor si sistemelor protectoare nu trebuie sa declanseze o explozie, luand in considerare solicitarile functionale previzibile.

   1.1.2. In limitele conditiilor de functionare stabilite de producator, nu trebuie sa fie posibil sa aiba loc nici o reactie, intre materialele utilizate si constituentii atmosferei potential explozive care ar putea deprecia protectia la explozie.

   1.1.3. Materialele trebuie sa fie astfel selectate incat schimbarile prognozabile ale caracteristicilor lor si compatibilitatii lor in combinatie cu alte materiale sa nu conduca la o reducere a protectiei conferite; in special, trebuie avute in vedere pentru materiale: coroziunea si rezistenta la uzura, conductivitatea electrica, rezistenta mecanica, rezistenta la imbatranire si efectele variatiilor de temperatura.

   1.2. Proiectare si constructie

   1.2.1. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie proiectate si construite luandu-se in considerare cunoasterea tehnologica a protectiei la explozie astfel incat ele sa poata fi folosite in conditii de securitate pe toata durata previzibila de viata.

   1.2.2. Componentele care trebuie incorporate in/sau utilizate ca inlocuitoare in echipamente si sisteme protectoare trebuie astfel proiectate si construite incat sa functioneze in conditii de securitate pentru scopul lor destinat al protectiei la explozie atunci cand sunt instalate in conformitate cu instructiunile producatorului.

   1.2.3. Structuri inchise si prevenirea scurgerilor

Echipamentele care pot degaja gaze sau pulberi inflamabile trebuie sa foloseasca, oricand este posibil, numai structuri inchise.

Daca echipamentul contine deschizaturi sau imbinari neetanse, acestea trebuie, pe cat posibil, astfel proiectate incat gazele sau pulberile degajate sa nu poata genera atmosfere explozive in afara echipamentului.

Punctele in care sunt introduse sau extrase materiale, trebuie pe cat posibil, sa fie astfel proiectate si echipate incat sa se limiteze scaparile materialelor inflamabile pe durata umplerii sau drenarii.

   1.2.4. Depunerile de pulberi

Echipamentele si sistemele protectoare destinate sa fie utilizate in arii expuse la pulberi trebuie sa fie astfel proiectate incat pulberile depuse pe suprafata lor sa nu fie aprinse.

In general, depunerile de pulberi trebuie limitate pe cat posibil. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa poata fi curatate usor.

Temperaturile de suprafata ale pieselor echipamentelor trebuie mentinute mult sub temperatura de incandescenta a pulberilor depozitate.

Trebuie luata in considerare grosimea pulberilor depozitate si, daca e cazul, trebuie luate masuri de limitare a temperaturii pentru a se preveni o acumulare de caldura.

   1.2.5. Mijloace suplimentare de protectie

Echipamentele si sistemele protectoare care pot fi expuse la anumite tipuri de solicitari exterioare trebuie sa fie echipate, cand e necesar, cu mijloace suplimentare de protectie.

Echipamentele trebuie sa reziste la solicitarile relevante, fara vreun efect daunator asupra protectiei la explozie.

   1.2.6. Deschidere in conditii de securitate

Daca echipamentele si sistemele protectoare sunt intr-o incinta sau intr-un container inchis care face parte din insasi protectia la explozie, trebuie sa fie posibila deschiderea incintei sau containerului numai cu o unealta speciala sau prin masuri de protectie adecvate.

   1.2.7. Protectia impotriva altor pericole

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si fabricate incat:

   (a) sa se evite ranirea fizica sau alta vatamare care ar putea fi cauzata prin contact direct sau indirect;

   (b) sa se asigure ca nu se produc temperaturi ale suprafetelor partilor accesibile sau radiatii care sa poata sa cauzeze un pericol;

   (c) sa se elimine pericolele neelectrice care au fost revelate de experienta;

   (d) sa se asigure ca starile previzibile de suprasarcina sa nu creeze situatii periculoase.

Daca, pentru echipamente si sisteme protectoare riscurile la care se face referire in acest paragraf sunt in intregime sau partial acoperite de alte reglementari in vigoare, prezenta hotarare nu trebuie sa se aplice sau trebuie sa inceteze sa fie aplicata in cazul unor asemenea echipamente si sisteme protectoare si a unor asemenea riscuri din domeniul de aplicare a acelor reglementari specifice in vigoare.

   1.2.8. Suprasarcina echipamentelor

Suprasarcina periculoasa a echipamentelor trebuie prevenita din faza de proiectare prin masurare integrata, dispozitive de reglare si control, cum ar fi dispozitivele de decuplare a supracurentului, limitatoare de temperatura, intrerupatoare de presiune diferentiala, debitmetre, relee de timp, monitoare de supraviteza si/sau tipuri similare de dispozitive de monitorizare.

   1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta

Daca partile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate intr-o incinta, trebuie luate masuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv si previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea.

   1.3. Surse potentiale de aprindere

   1.3.1. Pericole generate de diferite surse de aprindere

Nu trebuie sa apara surse potentiale de aprindere cum ar fi scantei, flacari, arcuri electrice, temperaturi inalte de suprafata, energie acustica, radiatii optice, unde electromagnetice si alte surse de aprindere.

   1.3.2. Pericole generate de electricitatea statica.

Trebuie prevenite prin masuri corespunzatoare sarcinile electrostatice capabile sa conduca la descarcari periculoase.

   1.3.3. Pericole generate de curenti electrici de dispersie si de scurgere.

Trebuie preveniti curentii electrici de dispersie si de scurgere in partile conductive ale echipamentelor care pot conduce, de exemplu, la aparitia unei coroziuni periculoase, supraincalzirea suprafetelor sau scantei capabile sa provoace o aprindere.

   1.3.4. Pericole generate de supraincalzire.

Trebuie prevenita, cat mai mult posibil, in faza de proiectare, supraincalzirea cauzata de frecare sau impact care se produce, de exemplu, intre materiale si parti in contact unele cu altele in timp ce se rotesc sau prin intruzia unor corpuri straine.

   1.3.5. Pericole generate de operatii de compensare a presiunii.

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate sau montate cu dispozitive integrate de masurare, control si reglare, astfel incat compensarile de presiune provenite din ele sa nu genereze unde de soc sau comprimari care sa poata cauza aprindere.

   1.4. Pericole generate de efecte exterioare.

   1.4.1. Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite incat sa-si poata indeplini functia lor destinata in deplina securitate, chiar si in conditii ale mediului ambiant schimbatoare si in prezenta unor tensiuni exterioare, umiditatii, vibratiilor, contaminarii si altor efecte exterioare, luand in considerare limitele conditiilor de functionare stabilite de producator.

   1.4.2. Partile echipamentelor utilizate trebuie sa fie corespunzatoare solicitarilor mecanice si termice destinate si trebuie sa fie capabile sa reziste la actiunea substantelor agresive existente sau previzibile.

   1.5. Cerinte referitoare la dispozitivele legate de securitate.

   1.5.1. Dispozitivele de securitate trebuie sa functioneze independent de orice dispozitive de masurare si/sau de control cerute pentru functionare.

Pe cat posibil, defectiunea unui dispozitiv de securitate trebuie detectata suficient de rapid, prin mijloace tehnice corespunzatoare pentru a se asigura ca probabilitatea producerii unor situatii periculoase sa fie foarte mica.

Trebuie aplicat in general principiul "sigur contra defectarii".

Comutarea legata de securitate trebuie in general sa actioneze direct dispozitivele de control relevante fara o comanda de software intermediara.

   1.5.2. In cazul defectarii unui dispozitiv de securitate, echipamentele si/sau sistemele protectoare trebuie, pe cat posibil, sa fie securizate.

   1.5.3. Comenzile de oprire in caz de urgenta ale dispozitivelor de securitate trebuie, pe cat posibil, sa fie montate cu deconectare cu rearmare. O noua comanda de pornire poate avea efecte asupra functionarii normale numai dupa ce deconectarile cu rearmare au fost restabilite intentionat.

   1.5.4. Dispozitive de control si afisaj

Atunci cand se utilizeaza dispozitive de control si afisaj, ele trebuie sa fie proiectate in conformitate cu principiile ergonomice pentru a se obtine cel mai inalt nivel posibil de securitate in functionare in ceea ce priveste riscul de explozie.

   1.5.5. Cerinte privind dispozitivele cu o functie de masurare pentru protectia la explozie.

In masura in care ele se refera la echipamentele utilizate in atmosfere explozive, dispozitivele cu o functie de masurare trebuie astfel proiectate si construite incat sa faca fata cerintelor de functionare previzibile si conditiilor speciale de utilizare.

   1.5.6. Atunci cand este necesar, trebuie sa fie posibil sa se verifice precizia citirii si functionarea dispozitivelor cu o functie de masurare.

   1.5.7. Proiectarea dispozitivelor cu o functie de masurare trebuie sa incorporeze un factor de securitate care sa asigure ca pragul de alarma se afla suficient de departe in afara limitelor de explozie si/sau aprindere a atmosferelor care trebuie inregistrate, tinand cont, in special, de conditiile de functionare ale instalatiilor si de aberatiile posibile in sistemul de masurare.

   1.5.8. Riscurile generate de software

La proiectarea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor de securitate, controlate de software trebuie sa aiba in vedere in special riscurile provenite de la defectele din program.

   1.6. Integrarea cerintelor de securitate referitoare la sistem.

   1.6.1. Trebuie sa fie posibila interventia manuala pentru a se decupla echipamentele si sistemele protectoare incorporate in procesele automate care deviaza de la conditiile de functionare prevazute, cu conditia ca aceasta sa nu compromita securitatea.

   1.6.2. Atunci cand se actioneaza sistemul de inchidere in caz de urgenta, energia acumulata trebuie dispersata cat se poate de rapid si de sigur posibil sau izolata, astfel incat sa nu mai constituie un pericol. Acest lucru nu se refera la energia stocata electrochimic.

   1.6.3. Riscuri generate de caderi de energie

In cazul in care echipamentele si sistemele protectoare pot sa dea nastere la o raspandire a riscurilor suplimentare in cazul unei caderi de energie, trebuie sa fie posibila, mentinerea lor intr-o stare sigura de functionare independent de restul instalatiei.

   1.6.4. Pericole generate de conexiuni

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie montate cu intrari adecvate de cabluri si tuburi.

In cazul in care echipamentele si sistemele protectoare sunt destinate sa fie utilizate in combinatie cu alte echipamente si sisteme protectoare, interfata trebuie sa fie sigura.

   1.6.5. Plasarea dispozitivelor de avertizare ca parti ale echipamentelor.

In cazul in care echipamentele sau sistemele protectoare sunt montate cu dispozitive de detectare sau alarma pentru monitorizarea aparitiei atmosferelor explozive, trebuie furnizate instructiunile necesare pentru a se permite amplasarea lor in locurile cele mai adecvate.

   2. CERINTE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE

   2.0. Cerinte aplicabile la echipamente din categoria M a grupei I de echipamente

   2.0.1. Cerinte aplicabile la echipamente din categoria M1 a grupei I de echipamente

   2.0.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite incat sursele de aprindere sa nu devina active, nici chiar in cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Echipamentele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel incat:

   - ori in cazul cedarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul necesar de protectie,

sau

   - se asigura nivelul necesar de protectie, in cazul aparitiei a doua defecte independent unul de celalalt.

Daca este necesar, aceste echipamente trebuie sa fie echipate cu mijloace speciale suplimentare de protectie.

Ele trebuie sa ramana functionale intr-o atmosfera exploziva prezenta.

   2.0.1.2. Daca este necesar, echipamentele trebuie astfel construite incat pulberile sa nu poata patrunde in ele.

   2.0.1.3. Temperaturile de suprafata ale partilor de echipamente trebuie sa fie tinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberilor in suspensie.

   2.0.1.4. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate incat deschiderea partilor de echipamente care pot fi surse de aprindere sa fie posibila numai in conditii inactive sau cu securitate intrinseca. Unde nu e posibil ca echipamentele sa devina inactive, producatorul trebuie sa ataseze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Daca este necesar, echipamentul trebuie sa fie dotat cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

   2.0.2. Cerinte aplicabile la echipamentele din categoria M2 din grupa I de echipamente.

   2.0.2.1. Echipamentele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie care sa asigure ca sursele de aprindere sa nu devina active pe durata functionarii normale, chiar si in conditii de functionare mai severe, in special cele generate de manipularea brutala si conditii schimbatoare de mediu ambiant.

Echipamentele sunt destinate sa fie dezenergizate in eventualitatea unei atmosfere explozive.

   2.0.2.2. Echipamentele trebuie astfel proiectate incat deschiderea partilor de echipamente care pot fi surse de aprindere sa fie posibila numai in conditii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate.

Atunci cand nu e posibil ca echipamentele sa devina neactive, producatorul trebuie sa ataseze o eticheta de avertizare pe partile care se deschid ale echipamentelor.

   2.0.2.3. Cerintele referitoare la pericolele de explozie generate de pulberi trebuie aplicate la categoria M1.

   2.1. Cerinte aplicabile la echipamentele din categoria 1 a grupei II de echipamente.

   2.1.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.1.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite incat sursele de aprindere sa nu devina active, nici chiar in cazul rarelor incidente legate de echipamente.

Ele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel incat:

   - ori in cazul cedarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul necesar de protectie, sau

   - se asigura nivelul necesar de protectie, in cazul aparitiei a doua defecte independent unul de celalalt.

   2.1.1.2. Pentru echipamente cu suprafete care se pot incalzi, trebuie sa se ia masuri care sa asigure ca temperaturile de suprafata maxime enuntate sa nu fie depasite, nici chiar in cele mai nefavorabile imprejurari.

Trebuie de asemenea luate in considerare cresterile de temperatura cauzate de acumulari de caldura si reactii chimice.

   2.1.1.3. Echipamentele trebuie astfel proiectate incat deschiderea partilor de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai in conditii neactive sau cu securitate intrinseca. Atunci cand nu este posibil ca echipamentele sa devina neactive, producatorul trebuie sa fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

Daca este necesar, echipamentele trebuie sa fie dotate cu sisteme de interblocare suplimentare adecvate.

   2.1.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri de aer/pulberi.

   2.1.2.1. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate si construite incat sa nu se produca aprinderea amestecului de aer/pulberi, nici in cazul unor incidente rare legate de echipamente.

Ele trebuie sa fie echipate cu mijloace de protectie astfel incat:

   - ori in cazul defectarii unui mijloc de protectie, cel putin un al doilea mijloc independent sa asigure nivelul de protectie prevazut, sau

   - se asigura nivelul de protectie prevazut in cazul in care se produc doua defecte independent unul de celalalt

   2.1.2.2. Daca este necesar, echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate incat pulberile sa poata intra sau iesi din echipamente numai la punctele destinate special.

Aceasta cerinta trebuie sa fie de asemenea intrunita de intrarile de cablu si de piesele de conectare.

   2.1.2.3. Temperaturile de suprafata ale partilor de echipamente trebuie sa fie tinute mult sub temperatura de aprindere a amestecurilor aer/pulberi, previzibile pentru a se preveni aprinderea pulberii in suspensie.

   2.1.2.4. In cea ce priveste deschiderea partilor de echipamente in conditii de securitate, se aplica cerintele pct. 2.1.1.3.

   2.2. Cerinte pentru categoria 2 a grupei II de echipamente.

   2.2.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.2.1.1. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate si construite incat sa previna producerea surselor de aprindere chiar si in cazul unor deranjamente produse frecvent sau unor defecte de functionare, care trebuie luate in considerare in mod normal.

   2.2.1.2. Partile de echipamente trebuie astfel proiectate si construite incat temperaturile lor de suprafata enuntate sa nu fie depasite, nici chiar in cazul riscurilor care apar din situatii anormale anticipate de producator.

   2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate incat deschiderea acelor parti de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai in conditii neactive sau prin sisteme de interblocare adecvate. Cand nu e posibil ca echipamentele sa poata deveni neactive, producatorul trebuie sa fixeze o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

   2.2.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/pulberi.

   2.2.2.1. Echipamentele trebuie proiectate si construite astfel incat sa se previna aprinderea amestecurilor aer/pulberi, chiar si in cazul deranjamentelor care se produc frecvent sau defectiunilor de functionare a echipamentelor care trebuie luate in mod normal in considerare.

   2.2.2.2. In ceea ce priveste temperaturile de suprafata, se aplica cerintele pct. 2.1.2.3.

   2.2.2.3. In ceea ce priveste protectia la pulberi, se aplica cerintele pct. 2.1.2.2.

   2.2.2.4. In ceea ce priveste deschiderea partilor de echipamente in conditii de securitate, se aplica cerintele pct. 2.2.1.3.

   2.3. Cerinte care trebuie aplicate la categoria 3 a grupei II de echipamente

   2.3.1. Atmosfere explozive cauzate de gaze, vapori sau ceata.

   2.3.1.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite incat sa previna sursele de aprindere previzibile care pot apare la functionare normala.

   2.3.1.2. Temperaturile de suprafata nu trebuie sa depaseasca temperaturile maxime de suprafata stabilite in conditiile de functionare prevazute. Se pot permite temperaturi mai mari in circumstante exceptionale, numai daca producatorul adopta masuri protectoare suplimentare.

   2.3.2. Atmosfere explozive cauzate de amestecuri aer/pulberi.

   2.3.2.1. Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite incat amestecurile aer/pulberi sa nu poata fi aprinse de sursele de aprindere previzibile care pot exista in conditii normale de functionare.

   2.3.2.2. In ceea ce priveste temperaturile de suprafata se aplica cerintele pct. 2.1.2.3.

   2.3.2.3. Echipamentele, inclusiv intrarile de cablu si piesele de conectare, trebuie sa fie astfel construite incat, luand in considerare dimensiunea particulelor sale, pulberile sa nu poata dezvolta amestecuri explozive cu aer si nici sa formeze acumulari periculoase in interiorul echipamentelor.

   3. CERINTE SUPLIMENTARE PRIVIND SISTEMELE PROTECTOARE

   3.0. Cerinte generale

   3.0.1. Sistemele protectoare trebuie astfel dimensionate incat sa se reduca efectele unei explozii la un nivel suficient de securitate.

   3.0.2. Sistemele protectoare trebuie astfel proiectate incat sa fie capabile sa fie astfel amplasate incat sa impiedice ca exploziile sa se raspandeasca prin reactii in lant sau conturnari periculoase si exploziile incipiente sa nu devina detonatii.

   3.0.3. In cazul intreruperii unei caderi de energie, sistemele protectoare trebuie sa-si mentina capacitatea de a functiona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situatie periculoasa.

   3.0.4. Sistemele de protectie nu trebuie sa se defecteze in urma unei interferente din exterior.

   3.1. Concepere si proiectare

   3.1.1. Caracteristicile materialelor

In ceea ce priveste caracteristicile materialelor, presiunea si temperatura maxime care trebuie luate in considerare in faza de concepere sunt presiunea anticipata pe durata unei explozii care apare in conditii de functionare extreme si efectul de incalzire anticipat al flacarii.

   3.1.2. Sistemele protectoare proiectate astfel incat sa reziste la explozii sau sa contina explozii trebuie sa fie capabile sa reziste la unda de soc produsa fara pierderea integritatii sistemului.

   3.1.3. Accesoriile conectate la sistemele protectoare trebuie sa fie capabile sa reziste la presiunea maxima anticipata a exploziei fara a-si pierde capacitatea de a functiona.

   3.1.4. La conceperea si proiectarea sistemelor protectoare trebuie luate in considerare reactiile cauzate de presiune in echipamentele periferice si in conductele de lucru conectate.

   3.1.5. Sisteme de descarcare a presiunii

Daca exista probabilitatea ca solicitarile exercitate asupra sistemelor protectoare sa depaseasca rezistenta lor structurala, trebuie prevazute in proiect dispozitive adecvate de descarcare a presiunii care sa nu puna in pericol persoanele din vecinatate.

   3.1.6. Sisteme de suprimare a exploziei

Sistemele de suprimare trebuie astfel concepute si proiectate incat sa reactioneze la o explozie incipienta in cea mai timpurie etapa posibila a unui incident si contraactiunea lor trebuie sa fie cu cel mai bun efect, tinand cont de rata maxima a cresterii presiunii si de presiunea maxima a exploziei.

   3.1.7. Sisteme de decuplare la explozie

Sistemele de decuplare destinate deconectarii echipamentelor specifice cat se poate de repede in cazul exploziilor incipiente prin intermediul unor dispozitive adecvate, trebuie astfel concepute si proiectate incat sa ramana protejate impotriva transmiterii aprinderii interne si sa-si pastreze rezistenta mecanica in conditii de functionare.

   3.1.8. Sistemele protectoare trebuie sa poata sa fie integrate intr-un circuit cu un prag de alarma adecvat astfel incat, daca e necesar, sa se inceteze alimentarea si iesirea produsului si sa se deconecteze acele parti de echipamente care nu mai pot functiona in conditii de securitate.

   ANEXA Nr. 3

MODULUL: EXAMINARE EC DE TIP

   1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care un organism notificat constata si atesta faptul ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta cerintele aplicabile relevante prevazute in prezenta hotarare.

   2. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip trebuie inaintata de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat la un organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie sa includa:

   - denumirea si sediul producatorului, precum si denumirea si sediul reprezentantului sau autorizat, daca cererea este inaintata de catre acesta din urma;

   - o declaratie scrisa care sa specifice ca aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;

   - documentatia tehnica, prevazuta la pct. 3.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare "tip". Organismul notificat poate solicita si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari.

   3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii produsului cu cerintele prezentei hotarari. Ea trebuie sa acopere, in masura necesara pentru o asemenea evaluare, proiectarea, fabricarea si functionarea produsului si in aceasta masura trebuie sa contina:

   - descrierea generala a tipului;

   - desene de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.;

   - descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor respective si a modului de functionare a produsului;

   - lista standardelor prevazute la art. 7, aplicate in intregime sau partial, precum si descrierea solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarare, atunci cand nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   - rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate, etc.;

   - rapoarte de incercare.

   4. Organismul notificat trebuie:

   4.1. sa examineze documentatia tehnica, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu documentatia tehnica si sa identifice elementele care au fost proiectate in conformitate cu prevederile relevante ale standardelor prevazute la art. 7, precum si componentele care au fost proiectate fara sa se aplice prevederile relevante ale standardelor respective;

   4.2. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a verifica daca solutiile adoptate de producator respecta cerintele esentiale ale prezentei hotarari, atunci cand nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   4.3. sa efectueze sau sa fi efectuat examinarile corespunzatoare si incercarile necesare pentru a se verifica daca acestea s-au aplicat efectiv, in cazul in care producatorul a optat pentru aplicarea standardelor relevante;

   4.4. sa convina cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si incercarile necesare.

   5. Daca tipul respecta prevederile prezentei hotarari, organismul notificat trebuie sa emita pentru solicitant un certificat de examinare EC de tip. Certificatul trebuie sa contina denumirea si sediul producatorului, concluziile examinarii si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.

O lista a partilor semnificative ale documentatiei tehnice trebuie sa fie anexata certificatului si trebuie pastrata o copie de catre organismul notificat.

Daca producatorului sau reprezentantului acestuia ii este respinsa o certificare de tip, organismul notificat trebuie sa furnizeze motive detaliate pentru acest refuz.

Trebuie redactata o clauza pentru o procedura de recurs.

   6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat care detine documentatia tehnica referitoare la certificatul de examinare EC de tip asupra tuturor modificarilor aduse echipamentului sau sistemul protector aprobat care trebuie sa primeasca o aprobare ulterioara in cazul in care asemenea modificari pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile prescrise pentru folosirea produsului. Aceasta aprobare suplimentara este data sub forma unei completari la certificatul original de examinare EC de tip.

   7. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante privind certificatele de examinare EC de tip si completarile emise si retrase.

   8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare EC de tip si/sau de pe completarile la acestea. Anexele la certificate trebuie sa fie tinute la dispozitia altor organisme notificate.

   9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip si de pe completarile la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sau sistem protector.

In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat, obligatia de a pune la dispozitie documentatia tehnica trebuie sa fie in responsabilitatea persoanei care introduce produsul pe piata.

   ANEXA Nr. 4

MODULUL: ASIGURAREA CALITATII PRODUCTIEI

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul care indeplineste obligatiile prevazute la pct. 2 asigura si declara ca produsele respective sunt in conformitate cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip si ca indeplinesc cerintele reglementarii tehnice aplicabile in cazul lor. Producatorul, sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si sa intocmeasca o declaratie scrisa de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea EC, asa cum este prevazut la pct. 4.

   2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectie finala si incercare a echipamentelor asa cum este prevazut la pct. 3 si trebuie sa fie supus supravegherii asa cum este prevazut la pct. 4.

   3. Sistemul calitatii

   3.1. Producatorul trebuie sa inainteze unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calitatii pentru echipamentele avute in vedere.

Cererea trebuie sa cuprinda:

   - toate informatiile necesare pentru categoria de produs considerata;

   - documentatia referitoare la sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica privind tipul aprobat si o copie dupa certificatul de examinare EC de tip.

   3.2. Sistemul calitatii trebuie sa asigure conformitatea echipamentelor cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele din reglementarea tehnica aplicabila.

Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa fie documentate intr-un mod sistematic si ordonat sub forma unor strategii, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.

Aceasta trebuie sa contina, in special, o descriere a:

   - obiectivelor legate de calitate si structurii organizatorice, responsabilitatilor si atributiilor conducerii privind calitatea echipamentelor;

   - procesului de fabricatie, tehnicilor de control si de asigurare a calitatii, proceselor si masurilor sistematice care vor fi utilizate;

   - examinarilor si incercarilor care vor fi efectuate inainte, in timpul si dupa procesul de fabricatie, precum si frecventa cu care acestea vor fi efectuate;

   - inregistrarilor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.;

   - mijloacelor de urmarire a realizarii calitatii cerute a echipamentelor si functionarii efective a sistemului calitatii.

   3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele prevazute la pct. 3.2. Trebuie sa se presupuna conformitatea cu aceste cerinte in ceea ce priveste sistemele calitatii care implementeaza standardul armonizat relevant. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei echipamentelor avute in vedere.

Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectie la sediile producatorului. Decizia trebuie comunicata producatorului. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   3.4. Producatorul se angajeaza sa indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii asa cum a fost aprobat si sa il mentina la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a sistemului calitatii. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 3.2 sau daca este necesara o reevaluare.

Acesta va face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   4. Supraveghere sub raspunderea organismului notificat.

   4.1. Scopul supravegherii este sa se asigure ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.

   4.2. In scopul inspectiei, producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat in incintele de productie, inspectie, incercare si depozitare si trebuie sa-i puna la dispozitie toate informatiile necesare, in special:

   - documentatia privind sistemului calitatii;

   - inregistrarile privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

   4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a avea garantia ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa furnizeze producatorului un raport de audit.

   4.4. In plus, organismul notificat poate face vizite inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua incercari, sau poate solicite sa se efectueze incercari pentru a verifica, daca e necesar, ca sistemul calitatii functioneaza corect. Organismul notificat trebuie sa furnizeze producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.

   5. Producatorul, pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament, trebuie sa tina la dispozitia organului de control:

   - documentatia prevazuta la cel de-al doilea alineat al pct. 3.1;

   - documentele de actualizare prevazute la cel de-al doilea paragraf al pct. 3.4;

   - deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 si pct. 4.4.

   6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind aprobarile sistemului de calitate emise si retrase.

   ANEXA Nr. 5

MODULUL: VERIFICAREA PRODUSULUI

   1. Acest modul descrie procedura prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat verifica si atesta ca echipamentul supus prevederilor de la pct. 3 este conform cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si respecta cerintele relevante ale prezentei hotarari.

   2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie garanteaza conformitatea echipamentelor cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele prezentei hotarari care se refera la ele. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si trebuie sa intocmeasca o declaratie de conformitate.

   3. Organismul notificat trebuie sa efectueze examinarile si incercarile necesare pentru a verifica conformitatea echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevazut la art. 1 alin. (2) cu cerintele relevante ale prezentei hotarari, prin examinarea si incercarea fiecarui produs asa cum se specifica la pct. 4.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce a fost fabricat ultimul exemplar de echipament.

   4. Verificarea prin examinare si incercarea fiecarui exemplar de echipament

   4.1. Toate echipamentele trebuie sa fie examinate individual si trebuie efectuate incercari adecvate conform prevederilor din standardul(ele) relevant(e) prevazut(e) la art. 7 sau trebuie efectuate incercari echivalente pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si cerintele relevante ale prezentei hotarari.

   4.2. Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa se ingrijeasca sa se aplice numarul sau de identificare pe fiecare exemplar de echipament aprobat si trebuie sa emita un certificat de conformitate referitor la incercarile efectuate.

   4.3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa asigure ca este capabil sa furnizeze, la cerere, certificatele de conformitate ale organismului notificat.

   ANEXA Nr. 6

MODULUL: CONFORMITATEA CU TIPUL

   1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca echipamentul in cauza este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si ca respecta cerintele prezentei hotarari care trebuie aplicate acestuia. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si trebuie sa intocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie asigura conformitatea echipamentelor fabricate cu tipul asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele relevante din prezenta hotarare.

   3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibila documentatia tehnica trebuie sa fie in responsabilitatea persoanei care introduce echipamentul sau sistemul protector pe piata.

Pentru fiecare exemplar de echipament fabricat, trebuie sa se efectueze incercari legate de aspectele protectiei la explozie ale produsului de catre producator sau in numele lui. Incercarile trebuie sa fie efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producator.

In cursul procesului de fabricatie producatorul trebuie sa aplice numarul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.

   ANEXA Nr. 7

MODULUL: ASIGURAREA CALITATII PRODUSULUI

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul care indeplineste obligatiile de la pct. 2 asigura si declara ca echipamentele sunt in conformitate cu tipul asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs si sa intocmeasca o declaratie de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, asa cum este specificat la pct. 4.

   2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru inspectia si incercarea finala a echipamentelor, asa cum este specificat la pct. 3 mai jos si trebuie sa il supuna supravegherii, asa cum este specificat la pct. 4 mai jos.

   3. Sistemul calitatii

   3.1. Producatorul trebuie inainteze o cerere unui organism notificat ales de el privind evaluarea sistemului calitatii pentru echipamente.

Cererea trebuie sa cuprinda:

   - toate informatiile relevante pentru categoria de produs considerat;

   - documentatia privind sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica privind tipul aprobat si o copie dupa certificatul de examinare EC de tip.

   3.2. In cadrul sistemului calitatii, fiecare exemplar de echipament trebuie sa fie examinat si trebuie sa fie efectuate incercarile adecvate conform prevederilor din standardul(ele) prevazut(e) la art. 7 sau incercari echivalente pentru a garanta conformitatea cu cerintele relevante ale prezentei hotarari. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producator trebuie sa fie documentate intr-un mod sistematic si ordonat sub forma unor strategii, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie a sistemului calitatii trebuie sa permita o interpretare de fond a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.

Ea trebuie sa contina, in special, o descriere adecvata a:

   - obiectivelor legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatilor si atributiile conducerii cu privire la calitatea produsului;

   - examinarilor si incercarilor care trebuie efectuate dupa fabricare;

   - mijloacelor de urmarire a functionarii efective a sistemului calitatii;

   - inregistrarilor privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile personalului implicat, etc.

   3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a se stabili daca acesta satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. Trebuie sa se presupuna conformitatea cu aceste cerinte in ceea ce priveste sistemele calitatii care implementeaza standardul armonizat relevant.

Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului considerat. Procedura de evaluare trebuie sa cuprinda o vizita de evaluare la sediile producatorului.

Decizia trebuie comunicata producatorului. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia motivata privind evaluarea,

   3.4. Producatorul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat si sa intretina acest sistem la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de actualizare a sistemului calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat va mai satisface cerintele prevazute la pct. 3.2. sau daca este necesara o reevaluare a acestuia.

Organismul notificat face cunoscuta producatorului decizia sa. Comunicarea trebuie sa contina concluziile examinarii si decizia de evaluare motivata.

   4. Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat

   4.1. Scopul supravegherii este de a asigura ca producatorul isi indeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul calitatii aprobat.

   4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat, in scop de inspectie, in incintele de inspectie, incercare si depozitare si trebuie sa-i furnizeze toate informatiile necesare, si in special:

   - documentatia privind sistemul calitatii;

   - documentatia tehnica;

   - inregistrarile privind calitatea cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

   4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa furnizeze producatorului un raport de audit.

   4.4. In plus, organismul notificat poate sa faca vizite inopinate la sediul producatorului. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate efectua incercari sau poate dispune sa se efectueze incercari in scopul verificarii functionarii corecte a sistemului calitatii, daca se considera necesar; acesta trebuie sa furnizeze producatorului un raport asupra vizitei si, in cazul in care s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.

   5. Producatorul trebuie sa tina la dispozitia organului de control, pe o perioada de cel putin 10 ani dupa ce s-a fabricat ultimul exemplar de echipament:

   - documentatia prevazuta la cel de-al treilea alineat al pct. 3.1;

   - documentele de actualizare prevazute la cel de-al doilea alineat al pct. 3.4;

   - deciziile si rapoartele organismului notificat prevazute la pct. 3.4, ultimul paragraf, pct. 4.3 si pct. 4.4.

   6. Fiecare organism notificat comunica celorlalte organisme notificate informatii relevante referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise si retrase.

   ANEXA Nr. 8

MODULUL: CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

   1. Modulul descrie procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat, care indeplineste obligatiile stabilite la pct. 2, asigura si declara faptul ca echipamentele satisfac cerintele prezentei hotarari care trebuie sa li se aplice. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si sa intocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Producatorul trebuie sa elaboreze documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si, el sau reprezentantul sau autorizat, trebuie sa o pastreze la dispozitia organului de control pe o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament.

In cazul in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu au domiciliul sau sediul in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia pastrarii documentatiei existente ii va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata.

   3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii echipamentului cu cerintele relevante din prezenta hotarare. Ea trebuie sa se refere, in masura necesara acestei evaluari, la proiectarea, fabricarea si functionarea produsului. Ea trebuie sa contina:

   - o descriere generala a echipamentului,

   - proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblelor, circuitelor, etc.

   - descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor mentionate si a modului de functionare a echipamentelor;

   - o lista a standardelor aplicate integral sau partial, precum si descrieri ale solutiilor adoptate pentru a indeplini cerintele de securitate ale prezentei hotarari, atunci cand nu au fost aplicate standardele;

   - rezultate ale calculelor de proiectare efectuate, ale examinarilor efectuate, etc;

   - rapoarte de incercare.

   4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze o copie dupa declaratia de conformitate impreuna cu documentatia tehnica.

   5. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca procesul de fabricatie garanteaza conformitatea echipamentului fabricat cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 2 si cu cerintele prezentei hotarari care trebuie sa se aplice acestor echipamente.

   ANEXA Nr. 9

MODULUL: VERIFICAREA EC A UNITATII DE PRODUS

   1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul asigura si declara ca echipamentul sau sistemul protector insotit de certificatul prevazut la pct. 2 este in conformitate cu cerintele prezentei hotarari care se aplica. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa aplice marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector si sa intocmeasca o declaratie de conformitate.

   2. Organismul notificat trebuie sa examineze individual echipamentul si sistemul protector si sa efectueze incercarile necesare asa cum sunt prevazute in standardul (standardele) relevant (relevante) prevazute la in art. 7, sau incercari echivalente, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele relevante ale prezentei hotarari.

Organismul notificat trebuie sa aplice sau sa solicite sa se aplice numarul sau de identificare pe echipamentul sau sistemul protector aprobat si trebuie sa emita un certificat de conformitate privind incercarile efectuate.

   3. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitatii cu cerintele prezentei hotarari si intelegerea proiectarii, fabricatiei si functionarii echipamentului sau sistemului protector.

Documentatia trebuie sa contina:

   - o descriere generala a produsului;

   - proiecte de executie, planuri de fabricatie si scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor, etc.;

   - descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea desenelor si schemelor mentionate si a modului de functionare a echipamentului sau sistemului protector;

   - o lista a standardelor prevazute la art. 7, aplicate integral sau partial si descrierile solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta hotarare, daca nu s-au aplicat standardele prevazute la art. 7;

   - rezultate ale calculelor de proiectare facute, ale examinarilor efectuate, etc.;

   - rapoarte de incercare.

   ANEXA Nr. 10

DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

   A. Marcajul CE

Marcajul de conformitate CE este constituit din initialele CE in urmatoarea forma:


IMAGINE

In cazul reducerii sau maririi marcajului CE, proportiile trebuie respectate.

Diversele componente ale marcajului CE trebuie sa aiba material aceeasi dimensiune pe verticala, care sa nu fie mai mica de 5 mm.

Aceasta dimensiune poate fi eludata la echipamente, sisteme protectoare sau dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) de proportie mica.

   B. Continutul declaratiei de conformitate EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:

   - denumirea sau marca de identificare si sediul producatorului sau reprezentantului sau autorizat;

   - o descriere a echipamentului, sistemului protector sau dispozitivului prevazut la art. 1 alin. (2);

   - toate prevederile relevante indeplinite de echipament, sistemul protector, sau dispozitivul prevazut la art. 1 alin. (2);

   - daca este cazul, denumirea, numarul de identificare si sediul organismului notificat si numarul certificatului de examinare EC de tip;

   - daca este cazul, referire la standarde armonizate;

   - daca este cazul, standarde si specificatii tehnice care au fost utilizate;

   - daca este cazul, referiri la alte reglementari in vigoare care au fost aplicate;

   - identificarea semnatarului care a fost imputernicit sa-si asume angajamente in numele producatorului sau reprezentantului sau autorizat.

   ANEXA Nr. 11

CRITERII MINIME CARE TREBUIE LUATE IN CONSIDERARE PENTRU EVALUAREA
ORGANISMELOR CARE URMEAZA A FI NOTIFICATE

   1. Organismul, directorul sau si personalul care raspunde pentru efectuarea incercarilor de verificare nu trebuie sa fie proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) pe care ei le inspecteaza, si nici reprezentantii autorizati ai vreuneia dintre aceste parti. Ei nu trebuie sa devina implicati nici direct, nici ca reprezentanti autorizati in proiectarea, constructia, introducerea pe piata sau intretinerea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) in discutie. Aceasta nu impiedica posibilitatea schimburilor de informatii tehnice intre producator si organism.

   2. Organismul si personalul sau de inspectie trebuie sa efectueze incercarile de verificare cu cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie eliberati de toate presiunile si tentatiile, in special financiare, care pot influenta judecata lor sau rezultatele inspectiei, in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care au un interes in rezultatul verificarilor.

   3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitia sa personalul necesar si sa posede facilitatile necesare pentru a-i permite sa-si indeplineasca adecvat sarcinile administrative si tehnice legate de verificare; el trebuie de asemenea, sa aiba acces la echipamentele necesare pentru verificari speciale.

   4. Personalul responsabil pentru inspectie trebuie sa aiba:

   - formare temeinica tehnica si profesionala;

   - cunoastere satisfacatoare a cerintelor incercarilor pe care le efectueaza si o experienta adecvata pentru aceste incercari;

   - capacitatea de a redacta certificatele, inregistrarile si rapoartele necesare pentru autentificarea indeplinirii incercarilor.

   5. Trebuie sa fie garantata impartialitatea personalului de inspectie. Remunerarea lor nu trebuie sa depinda de numarul de incercari efectuate sau de rezultatele unor asemenea incercari.

   6. Organismul trebuie sa subscrie o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului in care aceasta este asumata de stat, in conformitate cu legislatia nationala, sau in care statul este direct raspunzator de controalele efectuate.

   7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute in efectuarea acestor sarcini, in cadrul prevederilor prezentei hotarari, mai putin fata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

 

Hotarare nr. 461 din 05.04.2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 04/05/2006

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive."

   2. La articolul 2 alineatul (1) litera D, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

"a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizarii in partile subterane ale minelor si la acele parti ale instalatiilor de la suprafata ale acestor mine care pot fi periclitate de grizu si/sau pulberi combustibile;

b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizarii in alte locuri care pot fi periclitate de atmosfere explozive."

   3. La articolul 3, literele d) si f) vor avea urmatorul cuprins:

"d) echipamentelor individuale de protectie reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare;

f) mijloacelor de transport, adica vehiculelor si remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apa, precum si mijloacelor de transport, atunci cand acestea sunt destinate transportului de bunuri pe cale aeriana, pe drumuri publice, pe cale feroviara sau pe apa. Nu sunt excluse vehiculele destinate utilizarii intr-o atmosfera potential exploziva;".

   4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2) numai daca nu pericliteaza securitatea si sanatatea persoanelor si, daca este cazul, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci cand sunt corespunzator instalate si intretinute si cand sunt utilizate potrivit destinatiei lor.

(3) La targuri, expozitii, demonstratii si altele asemenea nu este interzisa prezentarea echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari, cu conditia ca un indicator vizibil sa specifice clar faptul ca astfel de echipamente, sisteme protectoare si dispozitive prevazute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari si nu pot fi puse in vanzare pana cand nu sunt aduse in stare de conformitate de producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. In timpul demonstratiilor se vor lua masuri de securitate corespunzatoare pentru a se asigura protectia persoanelor."

   5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Introducerea pe piata a componentelor care sunt insotite de un atestat scris de conformitate prevazut la art. 9 alin. (3) si care sunt destinate sa fie incorporate in echipamente sau in sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite in prezenta hotarare, nu poate fi interzisa, restrictionata sau impiedicata."

   6. Alineatele (1) si (4) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) In cazul in care standardele romane si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene acopera una sau mai multe dintre cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevazute la art. 6 alin. (2), construite in conformitate cu standardele respective, se considera ca sunt in conformitate cu cerintele esentiale pentru sanatate si securitate relevante.

(4) In situatia in care se constata ca un standard prevazut la alin. (1) nu satisface in totalitate cerintele esentiale pentru sanatate si securitate, prevazute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei instiinteaza Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana, infiintat in scopul aplicarii procedurii de furnizare a informatiilor in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale, expunand si motivele care stau la baza sesizarii sale. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul Permanent de pe langa Comisia Europeana."

   7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) in cazul in care organul de control prevazut la art. 14 constata ca echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), care poarta marcajul CE si sunt folosite potrivit destinatiei lor, pot periclita securitatea persoanelor si, dupa caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune masuri pentru a le retrage de pe piata, pentru a le interzice introducerea pe piata, punerea in functiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulatie.

(2) Organul de control informeaza imediat in scris Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, care asigura de indata informarea Comisiei asupra masurilor luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in principal, daca neconformitatea se datoreaza:

a) nerespectarii cerintelor esentiale de sanatate si securitate prevazute la art. 5 alin. (1);

b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 7 alin. (1);

c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevazute la art. 7 alin. (1)."

   8. La alineatul (1) al articolului 9, partea introductiva a literei A va avea urmatorul cuprins:

"Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura de examinare EC de tip, prevazuta in anexa nr. 3, impreuna cu:".

   9. La alineatul (1) al articolului 9, literele B, C si D vor avea urmatorul cuprins:

"B. Echipamente grupele I si II, categoriile M2 si II

a) Pentru a aplica marcajul CE, in cazul motoarelor cu combustie interna si al echipamentelor electrice din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura de examinare EC de tip, prevazuta in anexa nr. 3, impreuna cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevazuta in anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitatii produsului, prevazuta in anexa nr. 7.

b) Pentru a aplica marcajul CE, in cazul altor echipamente din aceste grupe si categorii, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa respecte procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8, si sa inainteze documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care confirma primirea ei indata ce este posibil si o pastreaza.

C. Echipamente grupa II, categoria 3

Pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie sa urmeze procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8.

D. Echipamente grupele I si II

Pentru a aplica marcajul CE, pe langa procedurile prevazute la lit. A, B si C, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate, de asemenea, sa urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitatii de produs, prevazuta in anexa nr. 9."

   10. Alineatele (3) si (4) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Procedurile prevazute la alin. (1) se aplica componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), cu exceptia aplicarii marcajului CE. Se emite un atestat scris de catre producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, prin care se declara conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotarari si se enunta caracteristicile acestora, precum si modul in care trebuie incorporate in echipamente sau in sisteme protectoare pentru a contribui la respectarea cerintelor esentiale aplicabile echipamentelor ori sistemelor protectoare complete.

(4) In plus, pentru a aplica marcajul CE, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene poate urma procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevazuta in anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevazute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2."

   11. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - (1) In cazul in care organul de control stabileste ca marcajul CE a fost aplicat in mod incorect, fara a aduce atingere prevederilor art. 8, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este obligat sa aduca produsul in conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari in conditiile stabilite de organul de control."

   12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - Organul de control responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

   13. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - Prevederile art. 7 alin. (4), art. 8 alin. (4) si ale art. 11 alin. (1), (2) si (4) intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana."

   14. Alineatele (1), (2), (3), (5) si (8) ale articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune in Romania si a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, aplicat potrivit prevederilor alin. (2), precum si a componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), insotite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 , republicata.

(2) In situatia in care evaluarea conformitatii echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevazute la art. 1 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare de catre organisme recunoscute si aprobate potrivit prevederilor alin. (6), producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania aplica marcajul CS si emite declaratia CS de conformitate.

(3) In situatia in care evaluarea conformitatii componentelor prevazute la art. 6 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute de prezenta hotarare, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania emite atestatul scris de conformitate.

(5) Se interzice aplicarea simultana a marcajului CS si a marcajului CE pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2).

(8) Lista cuprinzand organismele prevazute la alin. (6) si sarcinile specifice pe care acestea le indeplinesc se aproba si se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

   15. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Responsabilitatile producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene in legatura cu echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE."

   16. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevazute la art. 1 alin. (2), in baza legislatiei in vigoare la data publicarii prezentei hotarari, isi mentin valabilitatea pana la data expirarii acestora, dar nu mai tarziu de data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana."

   17. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Prezenta hotarare transpune Directiva 94/9/EC privind alinierea legislatiilor statelor membre privind echipamentele si sistemele protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 100 din 19 aprilie 1994."

   18. Punctele 1.0.4, 1.2.9, 1.6.3, 2.2.1.3 si 3.0.3 din anexa nr. 2 vor avea urmatorul cuprins:

"1.0.4. Conditii de mediu

Echipamentele si sistemele protectoare trebuie astfel proiectate si construite incat sa fie capabile sa faca fata conditiilor prezente sau previzibile de mediu.

1.2.9. Sisteme de capsulare antideflagranta

Daca partile care pot aprinde o atmosfera exploziva sunt plasate intr-o capsulare, trebuie luate masuri sa se asigure ca respectiva capsulare rezista la presiunea dezvoltata pe durata unei explozii interioare a unui amestec exploziv si previne transmiterea exploziei la atmosfera exploziva care inconjoara capsularea.

1.6.3. Pericole generate de intreruperea alimentarii cu energie

In cazul in care echipamentele si sistemele protectoare pot sa dea nastere la o raspandire a riscurilor suplimentare in cazul unei intreruperi a alimentarii cu energie, trebuie sa fie posibila mentinerea lor intr-o stare sigura de functionare independent de restul instalatiei.

2.2.1.3. Echipamentele trebuie sa fie astfel proiectate incat deschiderea acelor parti de echipamente care ar putea fi surse de aprindere sa fie posibila numai in absenta alimentarii cu energie prin sisteme de interblocare adecvate. Cand nu este posibil ca echipamentele sa poata deveni nefunctionale, producatorul fixeaza o eticheta de avertizare pe partea care se deschide a echipamentului.

3.0.3. In cazul unei intreruperi a alimentarii cu energie, sistemele protectoare trebuie sa-si mentina capacitatea de a functiona pe o perioada suficienta pentru a se evita o situatie periculoasa."

   19. La punctul 1.0.6 din anexa nr. 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) Instructiunile sunt redactate de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene in una dintre limbile Uniunii Europene sau, dupa caz, in limba romana.

La punerea in functiune toate echipamentele si sistemele protectoare trebuie sa fie insotite de o traducere in limba sau limbile oficiala/oficiale a/ale tarii in care urmeaza sa fie folosit echipamentul si sistemul protector si de instructiunile in limba originala.

Aceasta traducere se face de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau de persoana care introduce pe piata echipamentul ori sistemul protector.

Prin exceptie de la aceasta cerinta, instructiunile de intretinere destinate a fi utilizate de catre personalul de specialitate angajat de producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pot fi redactate si intr-o singura limba comunitara inteleasa de catre acest personal."

   20. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:

"2. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip este inaintata de catre producator sau de catre reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene la un organism notificat ales de acesta.

Cererea include:

a) denumirea/numele si sediul/adresa producatorului, precum si denumirea/numele si sediul/adresa reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, daca cererea este inaintata de catre acesta din urma;

b) o declaratie scrisa care sa specifice ca aceeasi cerere nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnica, prevazuta la pct. 3.

Solicitantul pune la dispozitia organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate solicita si alte exemplare, daca acestea sunt necesare pentru realizarea programului de incercari."

   21. La anexa nr. 3, punctul 5, al treilea paragraf va avea urmatorul cuprins:

"Daca producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ii este respinsa o certificare de tip, organismul notificat furnizeaza motive detaliate pentru acest refuz."

   22. La anexa nr. 3, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:

"9. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pastreaza impreuna cu documentatia tehnica copiile de pe certificatele de examinare EC de tip si de pe completarile la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului echipament sau sistem protector.

In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pune la dispozitie documentatia tehnica revine persoanei care introduce produsul pe piata."

   23. La anexa nr. 4, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si intocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   24. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

"1. Acest modul descrie procedura prin care un producator sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene verifica si atesta ca echipamentul supus prevederilor pct. 3 este conform cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si respecta cerintele relevante ale prezentei hotarari."

   25. La anexa nr. 5, punctul 2, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si intocmeste o declaratie de conformitate."

   26. La anexa nr. 6, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

"1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentul in cauza este in conformitate cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si ca respecta cerintele prezentei hotarari care se aplica acestuia. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si intocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   27. La anexa nr. 6, punctul 3, primul paragraf va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene pastreaza o copie de pe declaratia de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament. In cazul in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a tine disponibila documentatia tehnica revine persoanei care introduce echipamentul ori sistemul protector pe piata."

   28. La anexa nr. 7, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare produs si intocmeste o declaratie scrisa de conformitate."

   29. Punctele 1 si 2 din anexa nr. 8 vor avea urmatorul cuprins:

"1. Modulul descrie procedura prin care producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care indeplineste obligatiile stabilite la pct. 2, asigura si declara faptul ca echipamentele satisfac cerintele prezentei hotarari care le sunt aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe fiecare exemplar de echipament si intocmeste in scris o declaratie de conformitate.

2. Producatorul elaboreaza documentatia tehnica descrisa la pct. 3 si, el sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, o pastreaza la dispozitia organului de control pe o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului exemplar de echipament.

In cazul in care nici producatorul si nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia pastrarii documentatiei existente ii va reveni persoanei care introduce echipamentele pe piata."

   30. La anexa nr. 9, punctul 1, a doua fraza va avea urmatorul cuprins:

"Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene aplica marcajul CE pe echipamentul sau sistemul protector si intocmeste o declaratie de conformitate."

   31. La litera B din anexa nr. 10, prima si ultima liniuta vor avea urmatorul cuprins:

"- denumirea/numele sau marca de identificare si sediul/adresa producatorului ori reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene;

- identificarea semnatarului care a fost imputernicit sa-si asume angajamente in numele producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene."

   Art. II. - Hotararea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 3 iunie 2004, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

                                              Contrasemneaza:
                                              ---------------
                            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                                               Gheorghe Barbu
                                     Ministrul economiei si comertului,
                                              Codrut Ioan Seres
                                     p. Ministrul integrarii europene,
                                              Adrian Ciocanea,
                                              secretar de stat

Bucuresti, 5 aprilie 2006.
Nr. 461.