HOTARARE nr. 768 din 3 iulie 2003
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
EMITENT:   GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 7 iulie 2003 

  Avand in vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,
  in temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 24 alin. (3) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ART. 1
  Se aproba Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
  ART. 2
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                Contrasemneaza:
                ---------------
                Ministrul muncii,
            solidaritatii sociale si familiei,
                 Elena Dumitru

          Ministrul administratiei si internelor,
                  Ioan Rus

             Ministrul finantelor publice,
              Mihai Nicolae Tanasescu

  Bucuresti, 3 iulie 2003.
  Nr. 768.

  ANEXA
  -----

              STATUTUL
     Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

  CAP. I
  Dispozitii generale

  ART. 1
  Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este institutie publica de interes national, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti.
  ART. 2
  (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are in subordine urmatoarele unitati cu personalitate juridica:
  a) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
  b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
  (2) In subordinea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza urmatoarele tipuri de subunitati:
  a) agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca;
  b) centrele proprii de formare profesionala.

  CAP. II
  Obiectivele si atributiile Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

  ART. 3
  (1) Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt:
  a) institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii fortei de munca;
  b) realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor;
  c) coordonarea la nivel national a activitatii de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca.
  (2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are, pe langa atributiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si urmatoarele atributii:
  a) actioneaza pentru prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale nefavorabile ale acestuia;
  b) calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata muncii, conform prevederilor legale;
  c) asigura aplicarea masurilor prevazute de lege pentru cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
  d) realizeaza masurile privind stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor;
  e) acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  f) realizeaza executarea silita a creantelor bugetare si acorda inlesniri la plata acestora, in conditiile legii;
  g) asigura, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, implementarea programelor finantate din Fondul social european si indeplineste rolul de autoritate de implementare pentru Programul operational sectorial pentru politica sociala si de ocupare a fortei de munca.
  (3) Principalele servicii de ocupare si formare profesionala, furnizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, sunt prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) Persoanele din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si din unitatile subordonate acesteia, care ocupa functii publice, sunt functionari publici.

  CAP. III
  Structura organizatorica si organele de conducere

  ART. 4
  Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este prevazuta in anexa nr. 1.
  ART. 5
  (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este condusa de un consiliu de administratie, care este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
  a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, dintre care un membru este secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, numit de primul-ministru;
  b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
  c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.
  (2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (3) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
  (4) Consiliul de administratie este legal constituit incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentata in consiliu.
  (5) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia trebuie inlocuiti in termen de 3 luni. In acest caz, mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat normal mandatul predecesorilor lor.
  ART. 6
  (1) Consiliul de administratie se intruneste, de regula, lunar sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este necesar.
  (2) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 11 membri ai sai.
  (3) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
  ART. 7
  Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
  a) coordoneaza activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  b) analizeaza si aproba programele nationale anuale privind ocuparea si formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
  c) aproba indicatorii de performanta care stau la baza incheierii contractelor-angajament de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  d) analizeaza si avizeaza propunerile pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj in vederea inaintarii acestuia la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  e) aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj pe agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raport cu sarcinile din programele de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala;
  f) aproba programe de interventie pentru situatii sociale speciale cauzate de disponibilizari rezultate din restructurarea economica;
  g) aproba tematica anuala a studiilor, cercetarilor si analizelor privind somajul si ocuparea fortei de munca, elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de prestatorii de servicii specializati;
  h) adopta hotarari privind imbunatatirea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  i) aproba programele anuale de formare profesionala a personalului propriu al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si a unitatilor din subordine;
  j) aproba procedurile standard privind activitatile Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale unitatilor subordonate;
  k) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
  l) aproba regulamentul-cadru de organizare si functionare a structurilor organizatorice ale unitatilor subordonate;
  m) aproba organizarea compartimentelor functionale in cadrul structurii organizatorice aprobate;
  n) aproba statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  o) aproba criteriile de infiintare a agentiilor locale pentru ocuparea fortei de munca si adopta hotarari privind infiintarea acestora, la propunerea directorului general executiv;
  p) aproba programul de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
  r) hotaraste cu privire la utilizarea donatiilor si a bunurilor dobandite din alte surse decat bugetul asigurarilor pentru somaj;
  s) aproba dimensiunile si conditiile generale de contractare a imprumuturilor;
  s) aproba situatia financiara anuala, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
  t) aproba rapoartele de activitate ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  t) propune Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca.
  ART. 8
  Secretarul de stat din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia, calitate in care indeplineste urmatoarele atributii:
  a) emite ordine in exercitarea atributiilor sale si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie;
  b) conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a hotararilor consiliului de administratie;
  c) reprezinta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in relatiile cu tertii;
  d) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  e) propune anual spre aprobare consiliului de administratie statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  f) numeste prin ordin, in conditiile legii, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si directorii executivi ai centrelor regionale de formare profesionala a adultilor;
  g) dispune controale asupra activitatilor structurilor din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale unitatilor subordonate;
  h) rezolva conflictele de competente aparute in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  i) conduce sedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui, membrii consiliului de administratie vor desemna prin vot un presedinte de sedinta;
  j) duce la indeplinire hotararile luate de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  k) indeplineste si alte atributii stabilite de consiliul de administratie in legatura cu obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
  ART. 9
  (1) Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se exercita de catre directorul general executiv, care este inalt functionar public si este numit de presedinte.
  (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii.
  (3) Directorul general executiv primeste, prin delegare, de la ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, in conditiile legii, atributiile de ordonator de credite bugetare pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (4) Atributiile directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si ai centrelor regionale de formare profesionala a adultilor se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestor institutii.
  (5) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca vor fi stabilite prin fisa postului.
  ART. 10
  In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2.
  ART. 11
  Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de directorul executiv, sprijinit de un consiliu consultativ.
  ART. 12
  (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale, organizatiile sindicale si asociatiile patronale.
  (2) Numirea celor 15 membri ai consiliului consultativ se face, potrivit legii, astfel:
  - 5 membri, reprezentand autoritatea publica locala, desemnati de prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti;
  - 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
  - 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national.
  (3) Mandatul membrilor consiliului consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reinnoit sau poate inceta la cererea motivata a organizatiilor sau asociatiilor care i-au desemnat.
  (4) in cazul in care locurile din consiliul consultativ devin vacante ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile calendaristice.
  ART. 13
  Atributiile consiliului consultativ al agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:
  A. consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:
  a) masurile de realizare a sarcinilor ce le revin potrivit programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala;
  b) repartizarea intre subunitati a sarcinilor din contractele-angajament si a indicatorilor de performanta;
  B. analizeaza:
  a) raportul de activitate anual;
  b) situatia financiara anuala si executia bugetara;
  C. face propuneri cu privire la:
  a) programele de activitate ale subunitatilor;
  b) proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala la nivelul judetului;
  c) proiectul de buget;
  d) infiintarea si dezvoltarea punctelor de lucru.
  ART. 14
  Consiliul consultativ se intruneste, de regula, lunar sau la cererea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori a doua treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este necesar.
  ART. 15
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

*T*
  ANEXA 1
  -------
la statut
---------
  Numarul maxim de posturi = 170
  (exclusiv presedintele)


  AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

             旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커
             쿎ONSILIUL DE ADMINISTRATIE
             읕컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴켸
                    
  旼컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컵컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴
                                   
                 旼컴컨컴컴커             
                 쿛RESEDINTE             
                 읕컴컫컴컴켸             
                                   
             旼컴컴컴컴컴컨컴컴컴컴컴컴         
             쿏IRECTOR GENERAL EXECUTIV         
             읕컴컴컴컴컴컫컴컴컴컴컴컴         
                                   
                                   
      旼컴컴쩡컴컴컫컴컴컴컴쩡컴컨컴컴컫컴컴컴커         
                                
                                
 旼좔  旼좔 旼좔 旼좔  旼좔   旼좔  旼좔  旼좔   旼좔
  1   2  3  4   5    6   7   8    9 
                             
 읕컴  읕컴 읕컴 읕컴  읕컴   읕컴  읕컴  읕컴   읕컴
*ST*

  1 = DIRECTIA AUDIT INTERN SI CONTROL
  2 = DIRECTIA MANAGEMENTUL PIETEI MUNCII SI PROGRAME MASURI ACTIVE
  3 = DIRECTIA ECONOMICA
  4 = DIRECTIA JURIDICA SI METODOLOGIE
  5 = AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU POLITICA SOCIALA SI DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA*)
  6 = DIRECTIA MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE
  7 = DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE
  8 = DIRECTIA RESURSE UMANE SI SALARIZARE
  9 = DIRECTIA COMUNICARE SI SECRETARIATUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

---------
  *) Autoritatea de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Politica Sociala si de Ocupare a Fortei de Munca va deveni operationala incepand cu anul 2004 si se va organiza la nivel de directie. Pentru Autoritatea de Implementare a Programului Operational Sectorial pentru Politica Sociala si de Ocupare a Fortei de Munca se suplimenteaza numarul de posturi din aparatul propriu cu 16, incepand cu 1 ianuarie 2004, si cu un numar de 34, incepand cu 1 ianuarie 2005, prin redistribuire de la unitatile subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

  ANEXA 2
  ------la statut
---------

            INSTITUTIILE
   care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca

  1. In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza:
  a) agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
  b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor.
  2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate acesteia functioneaza cu un numar de 3.670 de posturi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, dintre care 170 de posturi in aparatul central si 3.500 in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv al centrelor regionale de formare profesionala a adultilor. Numarul total de posturi include si cele 148 de posturi aferente activitatii de control, transferate la directiile de dialog, familie si asistenta sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
  3. Repartizarea numarului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

                 ----------