HOTARARE nr. 410 din 5 mai 2005
pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002

EMITENT:   GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005 

  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ART. I
  Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt persoanele prevazute la art. 71 din lege."
  2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda gratuit, la cerere:
  a) persoanelor prevazute la art. 16 din lege, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca;
  b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat;
  c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."
  3. Dupa alineatul (2) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj vor depune cererea prevazuta la alin. (1), insotita de copia actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, pentru persoanele asigurate in mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru somaj, in cazul persoanelor asigurate pe baza de contract."
  4. Titlul sectiunii a 3-a a capitolului VII va avea urmatorul cuprins:

         "SUBVENTII
  acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane in varsta de peste 45 de ani sau unici intretinatori de familie, precum si angajatorilor care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza persoane din aceasta categorie."

  5. La articolul 103, litera b) va avea urmatorul cuprins:
  "b) angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap si incadreaza pe durata nedeterminata persoane din aceasta categorie;".
  6. Dupa articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 103^1. - Prin angajatori care nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap se intelege acei angajatori care, in raport cu numarul de angajati, nu intra sub incidenta prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
  ART. II
  Hotararea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

              PRIM-MINISTRU
           CALIN POPESCU-TARICEANU

               Contrasemneaza:
     컴컴컴컴컴컴컴컴
               Ministrul muncii,
          solidaritatii sociale si familiei,
               Gheorghe Barbu

           Ministrul finantelor publice,
               Ionel Popescu

  Bucuresti, 5 mai 2005.
  Nr. 410.
                ______________