HOTARARE nr. 1.089 din 2 octombrie 2002
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:   GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002 

  In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  ARTICOL UNIC
  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 5 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
  "(2) Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajati pe baza de contract, prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege:
  a) incetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotararilor comisiei de expertiza medico-militara din care rezulta ca persoana angajata este clasata inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afectiuni organice neprevazute in baremul medical si datorita carora nu poate indeplini indatoririle stabilite in instructiuni;
  b) incetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a modificarii statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizarii in functia in care militarul angajat este incadrat a unui absolvent al unei institutii militare de invatamant ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiter din alta unitate;
  c) incetarea contractului ca urmare a obtinerii calificativelor satisfacator sau nesatisfacator la testele psihologice sustinute pe timpul derularii contractului."

  2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
  "b) statele de plata care sa prevada distinct drepturile salariale subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar in perioada 1 noiembrie-31 martie sa prevada si contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi salariale;"

  3. Punctul 2 din conventia prevazuta la anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:
  "2. Agentia se obliga sa subventioneze pe o perioada de****) ........ cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer incadrat in munca, dupa cum urmeaza:
  a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata;
  b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariului subventionat, pentru serviciul public/serviciul social*****) ........... ."

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                Contrasemneaza:
                ---------------
               p. Ministrul muncii si
               solidaritatii sociale,
                 Ion Giurescu,
                secretar de stat

             Ministrul finantelor publice,
              Mihai Nicolae Tanasescu

             Ministrul apararii nationale,
                Ioan Mircea Pascu

  Bucuresti, 2 octombrie 2002.
  Nr. 1.089.

                --------